• Print

Contractor profile

D’acord amb el que disposa l’article 10.2 de la Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), de creació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), els contractes que subscrigui l’Agència s’han d’ajustar al que estableix la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques, amb les particularitats derivades de l’organització i el funcionament de la mateixa Agència.

Així doncs, la informació sobre els contractes administratius licitats per l’AGAUR es pot consultar a la plataforma electrònica de contractació pública que, en compliment del que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, es configura com un portal únic d’informació global i integrat per a la difusió de la informació de l’activitat contractual de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, i de difusió dels perfils de contractant dels seus òrgans de contractació.