L’equip de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca està format per personal propi, contractat en règim de dret laboral tot respectant els principis de mèrit i de capacitat. L’Agència convoca processos públics de selecció per tal de cobrir el personal propi.

En l'apartat Treballar a l'AGAUR podeu consultar els processos de selecció de personal laboral.

L'AGAUR no disposa de cap col·lectiu específic de l’Administració de la Generalitat (mossos d'esquadra, bombers, etc.) però podeu consultar aquest tipus de convocatòries al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya.

L'article 9.1 g) de la Llei 9/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, preveu les llistes que eventualment es creïn per a accedir als processos de formació i promoció. Aquest apartat no és d'aplicació a l'AGAUR.

 

 

Data darrera actualització: 22/06/2017

Data revisió: periòdica