• Imprimeix

Patrimoni

En aquest apartat trobareu la informació econòmica relativa a la gestió de l patrimoni de l'AGAUR

El patrimoni de l'Agència és poc significatiu en relació al pressupost que gestiona.

Gestió del Patrimoni

Exercici 2014


Arrendaments

Exercici 2015

Exercici 2014


Béns mobles amb valor especial
. El criteri adoptat, és considerar "béns mobles amb un valor especial" aquells que són titularitat de l'Administració de la Generalitat adscrits als diferents Departaments amb un valor econòmic igual o superior a 207.000,00€ (import equivalent a un contracte públic de subministraments subjecte a regulació harmonitzada, de conformitat amb el que estableix el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic).

Es fa constar que l'AGAUR no disposa de cap bé d'aquestes característiques.

 

Inventari de béns immobles. Aquí trobareu l'inventari de béns immobles de l'AGAUR corresponent a l'exercici 2014.

 

Data darrera actualització: 23/12/2015

Data revisió: periòdica