• Imprimeix

Territori

 

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació publica i bon govern, estableix que l’Administració ha de fer públics el pla territorial general, els plans territorials parcials, els plans directors territorials, els plans territorials sectorials, els plans directors urbanístics, els plans d’ordenació urbanística municipal, el pla d’espais d’interès natural i els altres plans i programes que s’hagin d’elaborar en compliment d’una norma amb rang de llei i els plans que s’han de publicar amb caràcter obligatori.
Així mateix, especifica que l’Administració ha de fer públiques les modificacions dels plans i programes i la informació econòmica, geogràfica i urbanística, d’elaboració pròpia o externa, que hagi utilitzat per a elaborar-los i per a avaluar-ne l’execució.

Es fa constar que l'AGAUR no disposa d'informació d'aquests tipus.

 

 

Data revisió: periòdica