• Imprimeix

Transparència

En compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat es publica tota la informació sobre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d'aquesta Llei.