• Imprimeix

Com han de presentar les sol·licituds les entitats?

Aquest és el procediment que han de seguir les persones jurídiques (universitats, centres de recerca, fundacions, etc.) si volen sol·licitar un ajut quan la convocatòria així ho estableixi.

imatge

Les convocatòries que van dirigides a persones jurídiques han d’estar presentades per la persona representant legal de l’entitat.

Amb l’administració electrònica, per facilitar la gestió de convocatòries en què hi ha una persona responsable/candidata que impulsa la sol·licitud però que ha d’estar presentada per la persona representant legal, l’AGAUR pot establir un procediment de presentació, que es basi amb els passos que detallem a continuació, i que estaran especificades a les bases de cada línia.

 

1. Cal firmar un conveni de col·laboració entre la institució i l’AGAUR. Us el podeu descarregar en el següent enllaç.

Només cal que es signi una sola vegada el conveni i serveix per totes les línies d’ajut gestionades per l’AGAUR que usin aquest sistema de presentació.

Consulteu aquí la relació d’entitats amb conveni.

2. Conjuntament amb el conveni,  l’entitat designa una persona que actuarà com a administradora de l’entitat dins l’aplicatiu de gestió d’ajuts i subvencions propietat de l’AGAUR i denominat BOGA.

3. Aquesta persona serà la que podrà donar d’alta a les persones de la seva entitat en els diferents perfils que hi ha dins del BOGA. Podeu consultar els perfils aquí. Per acabar el procés de presentació de sol·licituds caldrà que com a mínim s’estableixi una persona amb el perfil de validadora.

Si voleu canviar la persona administradora cal que envieu aquest formulari  signat per la persona representant legal. Cal enviar-se a través d’EACAT o un registre electrònic vàlid.

4. La persona responsable de la sol·licitud farà el tràmit a través de Tràmits gencat, omplint el formulari i enviant-lo de forma telemàtica, tal com es fa habitualment, dins del termini establert a la convocatòria.

No és necessari que es firmi la sol·licitud, ni que enviï cap documentació en paper.

Aquest pas es considera una sol·licitud provisional i fins que l’entitat no faci l’enviament del document de confirmació en el termini que li correspon, no s’entendrà presentada.

La persona responsable de la sol·licitud provisional no cal que avisi a la seva entitat que ha presentat un sol·licitud.

VALIDAR O REBUTJAR LES SOL·LICITUDS PER PART DE L’ENTITAT

La convocatòria establirà un segon termini per tal que les entitats, a través de les persones amb perfil de validadores, podran accedir al BOGA, on trobaran totes les sol·licituds presentades pel seu personal investigador/candidat.

5. Les persones validadores hauran de comprovar si les sol·licitud provisionals presentades pertanyen a l’entitat i comprovar si estan d’acord en presentar aquella sol·licitud (per exemple, perquè pensessin que el projecte no és adequat). En cas afirmatiu, les han de marcar com a acceptades. En cas negatiu, les han de marcar com a rebutjades i indicar-ne els motius. Totes les sol·licituds han d’estar o acceptades o rebutjades. Si es detecten errades en l’entitat d’adscripció, caldrà posar-se amb el personal gestor de la convocatòria.

GENERAR EL DOCUMENT DE CONFIRMACIÓ DE PRESENTACIÓ I PRESENTAR-LO OFICIALMENT

6. Un cop totes les sol·licituds han estat acceptades o rebutjades, a partir del botó “Crear document de confirmació”, es genera el document de confirmació de presentació de sol·licituds.

Aquest contindrà la totalitat de sol·licituds, amb l’especificació d’acceptades o rebutjades, les declaracions responsables i hi constarà la persona representant legal de l’entitat.

7. El document de confirmació cal que estigui firmat de forma electrònica per la persona representant legal.

8. Aquest document s'ha d’enviar a través del tràmit AGAUR-Trameses amb les univesitats, els centres de recerca i altres organismes d’EACAT en el cas de ser entitat pública o per altres canals telemàtics oficials, en cas de ser una entitat privada, i CAL QUE ES PRESENTI DINS DEL TERMINI establert a la convocatòria. Si no es fa així, les sol·licituds de la seva entitat estaran fora de termini.

Un cop efectuat l’enviament d’aquest document ja estarà complet el procediment de presentació de sol·licituds.

Data d'actualització:  17.10.2018