• Imprimeix

Convenis

L'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que els convenis i els protocols s'han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.

Mitjançant la Resolució ECO/235/2014, de 17 de gener, es disposen els mitjans de publicitat dels convenis subscrits pel Departament d'Economia i Coneixement i pels seus organismes i ens dependents.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), com a entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat, vinculada al Departament d'Economia i Coneixement, formalitza convenis de col·laboració amb l'Administració de la Generalitat, amb altres administracions públiques, i amb organismes especialitzats en matèria d'universitats i de recerca.