• Imprimeix

Avís Legal

L’AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR) és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat; està adscrita a la Secretaria d’Universitats i Recerca, del Departament d’Empresa i Coneixement, i té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions. L’AGAUR és regida per la Llei 7/2001, de 31 de maig, de creació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca; la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana; l’ordenament jurídic privat, amb les úniques excepcions que estableix la Llei 4/1985, de 29 de març, esmentada i per la normativa que la desplegui; els seus propis estatuts, i les altres lleis i disposicions que li siguin aplicables. 

La finalitat d’aquest avís legal és establir els principis i les condicions de l’accés i l’ús per part dels usuaris al lloc web i els continguts de l’AGAUR.

La informació administrativa facilitada mitjançant aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els actes que hagin de ser publicats formalment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en altres diaris oficials, o al tauler oficial d’anuncis de l’AGAUR, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

Els continguts facilitats al web són gestionats i elaborats per l’AGAUR, llevat de les informacions procedents de fonts externes al lloc web, sobre les quals es farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen. En aquests casos, l’AGAUR no es fa responsable de la inexactitud o la manca d’actualització de la informació d’aquestes fonts externes, atès que la seva responsabilitat s’estableix únicament en relació amb els continguts que provenen de fonts pròpies i degudament identificades amb els drets d’autor corresponents. L’AGAUR tampoc no es fa responsable de tenir el seu web actualitzat en tot moment, tot i que farà el possible perquè sigui així.

L’AGAUR es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en el seu o en la configuració o la presentació d’aquest.

En accedir al web s’accepta que l’AGAUR no és responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’accés esmentat, de l’ús de la informació continguda o de l’accés a altres matèries d’internet per mitjà de les connexions amb aquest web. En tot cas, l’AGAUR no assumeix cap responsabilitat de les informacions i els continguts aliens als llocs web que no gestioni, als quals es pugui accedir mitjançant enllaços a partir del seu lloc web.

L’AGAUR no es fa responsable de les informacions, les opinions i els conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts mitjançant el lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’accedeixi per mitjà d’enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin en aquest lloc web interconnectat.

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. L’AGAUR no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del lloc web, que és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeixi i els utilitzi.

L’AGAUR no es fa responsable dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la disponibilitat i la continuïtat tècnica del funcionament del lloc web. En tot cas, haurà de portar a terme totes les actuacions necessàries per restablir-ne els serveis en cas que hi hagi problemes tècnics.


Tots els drets no concedits expressament a l’usuari s’entenen reservats a favor de l’AGAUR.

 

 

 

Política de protecció de dades personals

L’AGAUR garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten mitjançant les pàgines d’aquest web en els termes que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i implanta les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal s’ha d’informar, de manera expressa, de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal o el tractament d’aquestes, de la finalitat de la recollida de les dades i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i l’adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d’exercir-los. En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s’explicitin aquests drets o la manera d’exercir-los, podeu comunicar-ho a lopd@agaur.gencat.cat.

Tanmateix, si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), us podeu adreçar a PASSEIG DE LLUÍS COMPANYS, 23 – 08010 BARCELONA, o bé podeu enviar un correu electrònic a lopd.agaur@gencat.cat.