• Imprimeix

Avís Legal

L’AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR) és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat; està adscrita a la Secretaria d’Universitats i Recerca, del Departament d’Empresa i Coneixement, i té personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions. L’AGAUR és regida per la Llei 7/2001, de 31 de maig, de creació de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca; la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana; l’ordenament jurídic privat, amb les úniques excepcions que estableix la Llei 4/1985, de 29 de març, esmentada i per la normativa que la desplegui; els seus propis estatuts, i les altres lleis i disposicions que li siguin aplicables. 

La finalitat d’aquest avís legal és establir els principis i les condicions de l’accés i l’ús per part dels usuaris al lloc web i els continguts de l’AGAUR.

La informació administrativa facilitada mitjançant aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els actes que hagin de ser publicats formalment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en altres diaris oficials, o al tauler oficial d’anuncis de l’AGAUR, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

Els continguts facilitats al web són gestionats i elaborats per l’AGAUR, llevat de les informacions procedents de fonts externes al lloc web, sobre les quals es farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen. En aquests casos, l’AGAUR no es fa responsable de la inexactitud o la manca d’actualització de la informació d’aquestes fonts externes, atès que la seva responsabilitat s’estableix únicament en relació amb els continguts que provenen de fonts pròpies i degudament identificades amb els drets d’autor corresponents. L’AGAUR tampoc no es fa responsable de tenir el seu web actualitzat en tot moment, tot i que farà el possible perquè sigui així.

L’AGAUR es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions de la informació continguda en el seu o en la configuració o la presentació d’aquest.

En accedir al web s’accepta que l’AGAUR no és responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’accés esmentat, de l’ús de la informació continguda o de l’accés a altres matèries d’internet per mitjà de les connexions amb aquest web. En tot cas, l’AGAUR no assumeix cap responsabilitat de les informacions i els continguts aliens als llocs web que no gestioni, als quals es pugui accedir mitjançant enllaços a partir del seu lloc web.

L’AGAUR no es fa responsable de les informacions, les opinions i els conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts mitjançant el lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’accedeixi per mitjà d’enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin en aquest lloc web interconnectat.

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. L’AGAUR no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts del lloc web, que és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeixi i els utilitzi.

L’AGAUR no es fa responsable dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la disponibilitat i la continuïtat tècnica del funcionament del lloc web. En tot cas, haurà de portar a terme totes les actuacions necessàries per restablir-ne els serveis en cas que hi hagi problemes tècnics.


Tots els drets no concedits expressament a l’usuari s’entenen reservats a favor de l’AGAUR.

 

 

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, informem que les dades personals proporcionades per vostè mitjançant qualsevol dels formularis continguts en aquesta pàgina web seran tractades amb la finalitat detallada en cada un d’ells i en general per gestionar la seva sol.licitud i donar resposta a les consultes que ens pugui fer arribar.

En cap cas l’AGAUR farà servir les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les descrites anteriorment i en cadascun dels formularis, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat. L’AGAUR es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments establerts a l’anomenat Reglament.

Les seves dades es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu regulador dels nostres serveis i en la normativa d’arxius aplicable. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió, així com limitar-ne el seu tractament o directament oposar-s’hi o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes adreçant-se a l’Agaur o al Delegat de Protecció de Dades.

També us informem del dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Competent de Protecció de Dades, en cas que considereu que en el tractament de les vostres dades no s’està respectant els vostres drets.

Identitat del responsable: AGAUR – CIF Q0801117C – Passeig Lluís Companys 23, 08010, Barcelona – T. 93 310 63 94 – lopd.agaur@gencat.cat.

Delegat de Protecció de Dades. Microlab Hard, S.L. - C/ Santiago Rusiñol 8, local 11, 08750, Molins de Rei –Email: lopd@microlabhard.es

 

Política de protecció de menors. Qui facilita les seves dades a través del correu electrònic o del formulari habilitat en aquesta pàgina web, n’accepta el seu tractament i declara formalment tenir més de 14 anys.

Està prohibit l’accés i l’ús d’aquesta pàgina per part de persones menors de 14 anys d’edat.

L’AGAUR recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També us informem que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.