• Imprimeix

Welcome Pack

research

Catalunya és un pol d’atracció de talent investigador, amb infraestructures i entitats de recerca de primer nivell. Representa l’1,5% de la població ocupada amb una inversió en R+D del 1,46% del PIB al 2016.  

Pel que fa a resultats, Catalunya representa un 2,9% de publicacions europees, capta el 2,2% de finançament competitiu del 7è Programa marc d’R+D de la UE (2007-2012), un 2,7% dels fons Horizon 2020 (fins ara) i més del 3,3% dels ajuts d'excel·lència científica del Consell Europeu de Recerca (European Reaseach Council). Amb 0,1% de la població mundial produeix l' 1% de les publicacions científiques i és el quart país del món en termes de recerca per càpita computada en nombre de tesis doctorals citades en revistes de màxima categoria internacional, només darrere de Suïssa, Israel i Suècia.

Trobeu informació pràctica per la vostra estada a Catalunya. 

 

En aquest apartat podeu trobar informació d’utilitat per viure o fer una estada a Catalunya:

Guia d’acollida
Informació del país, com aprendre la llengua, el funcionament de l’educació, la salut o els serveis socials.

Do it in Barcelona
Barcelona Activa (portal de l'Ajuntament de Barcelona) aplega iniciatives per tal d’atraure talent i facilitar l'establiment d’emprenedors, investigadors i altres persones altament qualificades a Barcelona.

Barcelona KEY
Iniciativa per fomentar l’arribada a Catalunya de projectes d’inversió de nova activitat de recerca.

Cultura
Informació sobre els museus, cinemes, arxius, patrimoni, cultura popular, biblioteques i altres propostes culturals.

Turisme a Catalunya
Tot el que cal saber per fer turisme per Catalunya: descobrir l’oferta gastronòmica, d’activitats, indrets interessants, planificar les sortides, etc.

Llengua i comunicació 
Eines i portals que ajuden a aprendre català (diccionaris, assessorament, política lingüística, etc.) així com conèixer els mitjans de comunicació que hi ha a l’abast.

Aprendre català 
Eina en línia per l’ensenyament i aprenentatge de la llengua catalana. Ofereix un total de 12 cursos amb modalitat lliure o amb el suport d’un tutor. (Cal registrar-s’hi).

Catalunya té un model sanitari mixt, que integra en una sola xarxa d’utilització pública tots els recursos sanitaris, siguin o no de titularitat pública.

Els extrangers que fixen la seva residència a Catalunya, un cop empadronats, hauran de comprovar el seu dret a l'Assistència Sanitaria, depenent del seu estat laboral, a través de l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Un cop acreditat, podran sol·licitar la Targeta Sanitària Individual (CapSalut) al Centre d’Atenció Primària (CAP) que li correspongui per zona.

Les persones estrangeres que resideixen habitualment a Catalunya podran acreditar, amb models oficials, el seu dret a les prestacions sanitàries. Aquests models han de ser expedits per l’organisme competent del seu país d’origen. Alguns països han signat un Conveni Europeu de Seguretat Social.

Els comunitaris que es desplacin per la Unió Europea per a una estada temporal (fins a 3 mesos) podran rebre assistència sanitària si presenten la targeta sanitària europea (TSE).

Els extracomunitaris que resideixin temporalment a Catalunya (màxim 3 mesos) han d’informar-se al seu país d’origen sobre la documentació necessària per accedir a les prestacions sanitàries públiques o s’hauran de fer càrrec de les despeses sanitàries que rebin. Els estudiants, per a estades superiors a 3 mesos, hauran de tenir una assegurança mèdica.

 

Targeta Sanitària Europea (TSE)

Document personal i intransferible que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries als ciutadans comunitaris, que resulten necessàries des d’un punt de vista mèdic, durant una estada temporal per motius de feina, estudis, turisme, al territori de la UE, de l’EEE i a Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l’estada, d’acord amb la legislació.

Aquesta targeta és individual i es vàlida per dos anys. En el cas de l'Estat espanyol la lliura l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i no serveix si el motiu del desplaçament a un altre país és per rebre un tractament mèdic específic.

 

Més informació

Oficines de la Seguretat Social
Cat Salut

Assegurances Mèdiques

Integrat per 12 universitats aplega prop de 220.000 estudiants i una oferta universitària de més de 500 titulacions, el sistema universitari català inclou 7 universitats públiques i 4 privades, així com una universitat no presencial creada a iniciativa de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).

Públiques:


Privades:

En línia:

El sistema està pràcticament adaptat per la Declaració de Bolonya, que està vigent en gran part dels estats de la UE i extracomunitaris a fi i efecte d'integrar-se en l'Espai Europeu d'Educació Superior.

S’estructura en:

  • Estudis de grau que tenen per finalitat l'obtenció d'una formació de caràcter general orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional.
  • Estudis de màster amb la finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé promoure la iniciació de tasques investigadores.
  • Estudis de doctorat que consten d'un període de formació i d'un període d'investigació. Per accedir al període de formació serà necessari complir els mateixos requisits d'accés que per als estudis de màster.

Més informació

Study in Catalonia (Informació dels programes d'estudis del sistema universitari català)
Barcelona Global Màsters (Màsters d'excel·lència impartits en anglés)
Secretaria d'Universitats i Recerca, Generalitat de Catalunya

El sistema educatiu a Catalunya es divideix en ensenyament obligatori i ensenyament no obligatori. L'ensenyament obligatori bàsic, integrat per l'educació infantil, primària i educació secundària, comprèn deu anys d'escolarització i es desenvolupen entre els tres i els setze anys d'edat.

L'ampliació de l'educació obligatòria s’emmarca en una única estructura fins als setze anys, que es caracteritza per l'atenció a la diversitat, la diversificació del batxillerat en quatre modalitats (arts, humanitats i ciències socials, ciències de la naturalesa i de la salut, tecnologia), i l'organització modular en els cicles formatius de la formació professional.

El sistema educatiu actual classifica els ensenyaments en:

  • Ensenyaments de règim general (educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria o ESO, batxillerat, formació professional de grau mitjà i de grau superior).
  • Ensenyaments de règim especial (ensenyaments artístics i d'idiomes).
  • Ensenyament universitari.

 Més informació:

Estudiar a Catalunya
Estudis universitaris a Catalunya
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Consorci d’Educació de Barcelona
Secretaria d'Universitats i Recerca

Hi ha un ampli ventall de possibilitats d’allotjament per a estudiants i investigadors forans a Catalunya. La principal opció són els pisos de lloguer, que es regeixen per la LAU (Llei d'Arrendaments Urbans) i les residències universitàries.

Allotjament a Barcelona

Barcelona Centre Universitari - BCU (Serveis de suport personalitzats per cercar l'allotjament més adequat, així com activitats per la vida extra-acadèmica de la comunitat universitària i científica forana)

Apartments Barcelona

Residència d'Investigadors

RESA - Residències Universitàries

ÀGORA BCN - Residència universitària

Melon District - Residència d'estudiants

Penyafort-Montserrat

Sant Jordi

Ramon Llull

Vila Universitària UAB

 

Més informació:

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Ramon Llull

Universitat Internacional de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Turisme de Barcelona

Guia de l'habitatge (inclou serveis d'assessoria jurídica)

 

Allotjament a Tarragona

Borsa d'habitatge de la Universitat Rovira i Virgili

Residència St. Jordi

Resa Housing

Patronat Municipal de Turisme de Tarragona

Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona

Borses joves d'habitatge 

 

Allotjament a Lleida

Servei d'Extensió Universitària de la Universitat de Lleida

Apartaments Universitaris Campus

LleidaTur

Ajuntament de Lleida

Lleida.org

Hostaleria de Lleida

Turisme de Lleida

 

Allotjament a Girona

Oficina de Relacions Exteriors  - Universitat de Girona

CIAE - Centre d'Informació i Assessorament als Estudiants

Servei d'Allotjament Universitari (SAU)

Resa Housing

Girona.net

Ajuntament de Girona

 

Allotjament a Vic

Oficina de Mobilitat - Universitat de Vic

Ajuntament de Vic

Turisme de Vic