• Imprimeix

Homologació de títols

El reconeixement de títols d'educació superior obtinguts a l'estranger es realitza a través d'un procés legal que dóna validesa oficial a Espanya. Un títol estranger homologat posseeix els mateixos efectes (acadèmics o professionals) del títol o grau acadèmic espanyol al qual s’homologa, a tot el territori nacional.

Correspon al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport la concessió o denegació d'homologació de títols estrangers d'educació superior o convalidació d'estudis estrangers d'educació no universitària.

Podeu accedir a SARU, un servei que informa i acompanya de forma personalitzada, en el procés de reconeixement de titulacions universitaries estrangeres que han de tenir efectes a l’estat espanyol. Ofereix també assessorament a persones que volen emigrar a l’estranger, sobre els tràmits necessaris per acreditar o legalitzar titulacions emeses al nostre país.

SARU

Servei Acompanyament al Reconeixement Universitari

Homologació de Títols
 Ministeri d’Educació, Cultura i Esport