• Imprimeix

Carta i codi de conducta

Euraxess Rights vetlla pels drets i les obligacions dels investigadors i de les entitats contractants, proporcionant els mitjans per a garantir un mercat laboral obert i transparent per als investigadors a Europa basant-se en els sigüents principis:

Ciència

La Carta Europea de l’Investigador (The European Charter for Researchers) recull els principis i exigències generals que especifiquen el paper, les responsabilitats i els drets dels investigadors i de les entitats que els contracten o els financien. Està adreçada a implementar el visat de recerca, la seguretat social i pensions.

 

El Codi de conducta per a la contractació d’investigadors (The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) s'adreça als principis i exigències generals que han de seguir les entitats que contracten investigadors, com ara la transparència del procés de contractació, la igualtat de tracte dels candidats, oferir condicions competitives, etc.

Per facilitar l'aplicació de la Carta Europea i el Codi de conducta (C&C), la Comissió Europea (CE) posa en marxa l’Estratègia de Recursos Humans per als Investigadors (Human Resources Strategy for Researchers- HRS4R). Aquest mecanisme és una eina de suport per a incrementar la transparència de les condicions laborals i l’atractiu de les entitats de recerca que es posa en funcionament de manera voluntària.

La CE ofereix un segell d’excel·lència a les entitats que compleixin amb aquesta estratègia, seguint els passos següents:

  • L’entitat  ha de realitzar una autoavaluació institucional comparant les seves pràctiques de contractació amb el Codi de conducta.
  • L’entitat  ha de desenvolupar la seva estratègia de contractació d’investigadors amb un pla d’acció concret i ha de fer-lo públic.
  • La CE revisa el document d’estratègia i si és aprovat dóna dret al logo 'HR Excellence in Research'.
  • L’entitat ha de realitzar una autoavaluació cada 2 anys.
  • La CE fa una avaluació externa cada 4 anys.

 

La posada en pràctica és voluntària per part de les institucions interessades.L'AGAUR es va comprometre amb als principis del C&C al desembre de 2011 i ha estat reconeguda amb el logo 'HR Excellence in Research' pel seu Pla d'Acció vers l'Estratègia de Recursos Humans.

Les institucions catalanes interessades en l'aplicació del HRS4R poden posar-se en contacte amb nosaltres a mobilitat.agaur@gencat.cat