• Imprimeix

Tramitar un préstec per un màster o un postgrau (PREPOST)

1. Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentar, en format paper, al registre de l'AGAUR o bé mitjançant qualsevol dels altres llocs esmentats a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, juntament amb la documentació de suport.

2. Verificació de les dades

Un cop rebuda la sol·licitud, es comprova la correcció de la documentació presentada.

3. Autorització o denegació del préstec

Revisada la documentació aportada, l'AGAUR informa a la persona sol·licitant del resultat de la tramitació.

4. Formalització del préstec

Una vegada que el préstec ha estat autoritzat per l'AGAUR, la persona sol·licitant pot dirigir-se a qualsevol oficina de Caja de Ingenieros amb l'autorització de AGAUR per sol·licitar el préstec. La concessió del préstec estarà condicionada pels criteris de risc de Caja de Ingenieros.

Per més informació dirigiu-vos a qualsevol de les oficines de Caja de Ingenieros, obertes de dilluns a divendres de 8:30 a 19:00, o truqueu a Banca Telefónica al 902 200 888 (93 268 13 31), de dilluns a divendres de 8:00 a 21: 00h

5. Control i seguiment

Els sol·licitants que no hagin aportat, prèviament, la matrícula, l'han de presentar a l'AGAUR juntament amb el justificant del seu pagament.

Terminis

El termini per presentar la sol·licitud és prorrogable anualment.

Documentació

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud (degudament signada):

  • Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant.
  • Model normalitzat de justificació d'admissió a un programa de doctorat, màster o de postgrau.
  • Original i fotocòpia del títol universitari o del document acreditatiu d'estar en disposició de demanar-lo.
  • Certificat d'empadronament a Catalunya (només per a matrícules en centres de fora de Catalunya).

Requisits

Els sol·licitants, residents fiscals a Catalunya, han d'acreditar haver estat admesos en un programa de doctorat, màster o postgrau d'una universitat o centre adscrit a alguna universitat.

Addicionalment s'hi poden adherir titulats universitaris amb residència fiscal fora de Catalunya, sempre i quan es matriculin en una universitat del sistema universitari català.

Taxes

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Condicions financeres

Entitat financera: CAIXA D'ENGINYERS


1. Import del préstec:

- El import màxim total del préstec és de 30.000 euros

- La quantitat sol · licitada podrà incloure també una disposició personal de caràcter compàs a l'estudi, per un import igual o superior a la matrícula (sempre que la suma dels ingressos integrats computables en la darrera IRPF no inferiors a 15.000 €) no pudiendo Excedeixen per tots dos conceptes els 30.000 euros indicadors com límit màxim

2. Termini d'amortització del préstec

- El termini màxim és fins a 10 anys

- Existeix la possibilitat de sol·licitar un termini de carencia de capital, durant el període d'estudis de fins a 3 anys

3. Comissió d'obertura i estudi del 0%

4. Comissió per reemborsament anticipat parcial o total: 0%

5. Tipus d'interès

- Euribor + 3,5% (TAE Variable 3,39%)

- Revisions anuals

- L'índex de referència que es tindrà en compte per determinar el tipus d'interès que cal aplicar en cada moment, és a dir, en la constitució del crèdit o en la renovació anual del tipus d'interès, serà el de l'antepenúltim mes anterior al de la data en què es produeixi la citada constitució o renovació del tipus d'interès.

En cas que la suma del tipus d'interès de referència i el diferencial que s'apliqui en cada cas donarà un valor negatiu, el préstec no inclourà el pagament d'interessos a favor dels prestataris, si bé durant aquest període els prestataris no hauran de pagar interessos per aquest motiu

 

Exemples de préstec POSTGRAU AGAUR (PREPOST)
Import C. Obertura Terminis
(meses)
Tipus interès (1)  TAE
Variable (2)
 Quota mensual   Import total
degut 
     3.000,00 €               -   € 12 Euribor + 3,5 % = 3,334% 3,39%                 254,54 €      3.054,45 €
  10.000,00 €               -   € 48 Euribor + 3,5 % = 3,334% 3,39%                 254,54 €   10.695,48 €
  20.000,00 €               -   € 84 Euribor + 3,5 % = 3,334% 3,39%                 254,54 €   22.452,14 €
  30.000,00 €               -   € 120 Euribor + 3,5 % = 3,334% 3,39%                 254,54 €   35.319,65 €

 

(1) Per al càlcul s'ha considerat: Euríbor de setembre: -0,166% Data BOE 02.10.2018

(2) La TAE Variable s'ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien, per tant, aquesta TAE Variable variarà amb les revisions del tipus d'interès.

Els exemples s'han calculat sense contemplar cap carencia.

 

Despeses a càrrec de la part prestataria

Notaria: les despeses de notaria es meriten en el moment de formalitzar el contracte mitjançant càrrec en el compte corrent vinculat al préstec o mitjançant càrrec en el compte de crèdit formalitzada, segons sigui el cas. Les despeses variaran en funció de l'import del préstec / crèdit i de la concurrència de garanties addicionals.

Possibilitat de deducció fiscal

Deducció en la declaració d'IRPF per a residents fiscals a Catalunya i que cursin estudis de màster (només a partir del 30 de juliol; Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, art.51) o doctorats.

Data d'actualització:  10.09.2018