• Imprimeix

PROGRAMA FINAN (Préstec AGAUR)

Programa de préstecs per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris (Préstec AGAUR)

El préstec permet el finançament del 100% de l'import de la matrícula dels estudis de primer i segon cicle, grau, màster, postgrau o doctorat (veure apartat condicions financeres). Bàsicament possibilita el pagament de la matrícula en mensualitats durant la durada del curs/semestre.

Aquesta actuació és fruit d'un conveni de col·laboració entre l'AGAUR, les universitats/centres docents i  les entitats financeres Banc de Sabadell i Caixa d'Enginyers.

Previsiblement l'enviament de les sol·licituds des de les universitats/centres docents a l'AGAUR/Entitats financeres sigui al llarg del mes d'octubre.

Per més informació podeu contactar-nos a finan.agaur@gencat.cat

SOL·LICITANTS

Poden sol·licitar aquest préstec els estudiants que s'hagin de matricular en un curs de primer i segon cicle, grau, màster, postgrau o doctorat de qualsevol centre del sistema universitari català que estigui adherit al Conveni.

 

Els requisits que ha de complir la persona sol·licitant són:

- Matricular-se en un primer o segon cicle, grau, màster, postgrau o doctorat

- Ser major de 16 anys. En el cas que sigui menor de 18 anys, el préstec haurà de tenir un cotitular major d'edat

- Tenir nacionalitat espanyola o en el cas d'un estudiant estranger s'haurà de disposar de NIE i si escau incorporar un cotitular major d'edat que pugui acreditar uns ingressos suficients per a la valoració de riscos de l'entitat financera

- No constar en el RAI/ASNEF o en un altre registre públic de morositat

- Acreditar un nivell d'ingressos o bé incorporar un cotitular que pugui acreditar-lo

CONDICIONS FINANCERES

El préstec sol·licitat serà per un import màxim de 9.600 euros. Cada universitat/centre docent establirà l'import mínim.

 

Tipus d'interès: 0% anual fix 

 

Comissió d'obertura dels préstecs:

- En matrícules semestrals: 14 euros

- En matrícules anuals.......: 24 euros

 

També podeu veure els exemples de TAE en les fitxes informatives de Banc Sabadell i Caixa d'Enginyers.

TAE variable en funció de l’import de la matrícula i nombre de mensualitats possible (durada de curs/semestre). 

Exemples de Préstec AGAUR a tipus 0%
Matrícula Import C.
Obertura
Termini (mesos) Tipus interès TAE Quota mensual Import total degut Última quota
Semestral 500,00 € 14,00 € 3 0,00% 18,63% 166,67 € 514,00 € 166,66 €
Semestral 9.600,00 € 14,00 € 3 0,00% 0,88% 1.920,00 € 9.614,00 € 3.200,00 €
Anual 500,00 € 24,00 € 6 0,00% 18,49% 83,34 € 524,00 € 83,30 €
Anual 9.600,00 € 24,00 € 6 0,00% 0,86% 1.600,00 € 9.624,00 € 1.600,00 €

- No s'aplicarà comissió d'amortització, tant si és per indicació de la universitat (anul·lació de matrícula, beques, minoracions, etc) com si l'amortització la sol·licita l'estudiant.

- Per disposar d'aquest préstec no s'exigeix cap aval familiar ni bancari, sempre que s'acreditin d'ingressos suficients per tal de donar compliment a l'article 18 de l'Ordre EHA/2899/2011 de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

- En el cas de Caixa d'Enginyers per tractar-se d'una cooperativa cal aportar 9,01 euros per cada soci, en concepte  de "compra títol cooperatiu", dels quals es retornarien 6,01 euros en cas que l'estudiant es doni de baixa.

 

En cas d'impagaments:

- L'entitat financera podrà carregar un import de 12 euros per rebut impagat

- L'estudiant que no compleixi amb la seva obligació de pagament del préstec, la universitat/centre docent suspendrà temporalment els seus drets com a estudiant, i en el cas de continuar sense fer efectiva la matrícula procedirà a la suspensió temporal d'aquesta

- El tipus de demora a aplicar serà el resultant de sumar dos punts percentuals al tipus d’interès nominal anual ordinari que s’estigués aplicant en aquell moment segons el pactat en la pòlissa.

TERMINIS

Es podran sol·licitar durant els períodes de matriculació des les universitats, tenint present que:

 Matrícules anuals i 1r semestre:

- no es podran sol·licitar finançaments més tard del 30 d'octubre

Matrícules 2n semestre:

- no es podran sol·licitar finançaments més tard del 31 de març

 

AGAUR rebrà les sol·licituts dels préstecs per part de la universitat i enviarà un correu electrònic de confirmació a l'estudiant. Alhora, enviarà les sol·licituds a l'entitat financera corresponent. Una vegada l'entitat financera rebi les sol·licituds enviarà un correu a l'estudiant informant de la documentació requerida per la formalització del préstec. Des d'aquest moment l'estudiant disposarà de 15 dies hàbils per lliurar la documentació i finalitzar l'operació.

 

El nombre de mensualitats queda condicionat a la durada del curs/semestre.

Matrícules anuals:

- Es garanteix un finançament d'un mínim de sis quotes d'amortització

- L'última quota serà al mes de maig, en el cas de Banc Sabadell

- L'última quota serà al 10 de juny, en el cas de Caixa d'Enginyers

 Matrícules 1r semestre:

- Es garanteix un finançament d'un mínim de tres quotes d'amortització

- L'última quota serà al mes de gener, en el cas de Banc Sabadell

- L'última quota serà al 10 de febrer, en el cas de Caixa d'Enginyers

Matrícules 2n semestre:

- Es garanteix un finançament d'un mínim de tres quotes d'amortització

- L'última quota serà al mes de juny, en el cas de Banc Sabadell

- L'última quota serà al 10 de juliol, en el cas de Caixa d'Enginyers

TRAMITACIÓ

1. En el moment de formalitzar la matrícula l'estudiant ha de seleccionar la via de pagament "PRÉSTEC AGAUR" i l'entitat financera

2. La universitat/centre docent una vegada tanca la modificació de la matrícula transfereix les sol·licituds a l'AGAUR

3. Una vegada carregades les dades per part de la universitat/centre, l'estudiant rebrà un correu electrònic amb les indicacions inicials. Aleshores es disposarà de dues setmanes per formalitzar el préstec.

4. L'entitat financera contactarà amb l'estudiant per gestionar la seva sol·licitud i signar el préstec. Caldrà aportar la documentació indicada:

- Còpia del NIF o NIE del titular (estudiant)

- Còpia del NIF del cotitular en els  casos que convingui

- Acreditar ingressos (dues últimes nòmines o declaració d'IRPF)

5. Si passades dues setmanes des de l'enviament del correu electrònic amb les indicacions inicials, l'estudiant es troba que l'entitat financera no ha contactat encara amb ell, o té qualsevol dificultat amb la formalització del préstec ha de comunicar-ho a l'adreça finan.agaur@gencat.cat

6. Si finalitzat el període de formalització del préstec (dues setmanes) l'estudiant no ha signat el préstec i tampoc ha informat a l'AGAUR de cap incidència, es donarà per desistida la sol·licitud del finançament i es retornarà la gestió de cobrament  a la universitat/centre docent. En aquests casos de desistiment la universitat/centre podrà aplicar un recàrrec sobre l'import de la matrícula

MÉS INFORMACIÓ

Podeu revisar l'apartat d'enllaços per comprovar si la vostra universitat/centre docent està adherida al Conveni, en cas contrari consulteu a la vostra universitat/centre docent.

Si no es compleixen els requisits per obtenir el préstec, caldrà establir una altra modalitat de pagament que disposin les universitats/centres docents; atès que la denegació del préstec no dóna dret a anul·lar la matrícula ni tampoc a eximir el pagament d'aquesta.

Aquesta modalitat de pagament s'escull al formalitzar la matrícula. L'entitat financera us contactarà quan la universitat informi a l'AGAUR, aleshores rebreu un correu. Recomanem  no adreçar-vos a les sucursals fins a rebre indicacions.

La formalització del préstec amb Caixa d'Enginyers es duria a terme a l'oficina central de Barcelona (Via laietana, 39), sucursal de Tarragona, Lleida o Girona

Caixa d'Enginyers no pot oferir el finançament als estudiants de la UOC.

 

El préstec s'amortitzarà en quotes mensuals. Fins que no es realitzi l'amortització total del préstec la matrícula no es considerarà liquidada.

En cas que la modificació de matrícula suposi un increment d'import s'haurà d'abonar la diferencia a la universitat.

En els casos d'estudiants que tinguin el préstec AGAUR vigent i obtinguin alguna beca (GRAL, EQUITAT, altres) s'utilitzarà l'import concedit per a la minoració/amortització del préstec.

En cap cas, l'entitat financera condicionarà la contractació del préstec amb la venda creuada d'altres productes (assegurances, pla de pensions, etc).

 

UNIVERSITATS/CENTRES DOCENTS I ENTITATS FINANCERES QUE S'ADHERIRAN AL CONVENI

UNIVERSITATS/CENTRES DOCENTS

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Rovira i Virgili

Universitat de Girona

Universitat de Lleida

Universitat Oberta de Catalunya

Escola Superior de Comerç i Distribució

Fundació Politècnica de Catalunya

Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa

 

ENTITATS FINANCERES

- Banc Sabadell

- Caixa d'Enginyers (excepte per matrícules de la UOC)

Data d'actualització:  03.10.2018