• Imprimeix

Notificacions electròniques

Servei de notificacions electròniques

Sistema que permet a la ciutadania rebre les notificacions oficials de la Generalitat de Catalunya - Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per mitjans electrònics amb totes les garanties legals, sempre i quan hagin donat la seva conformitat per rebre-les per aquest canal en el formulari de sol·licitud.

L'accés a les notificacions electròniques es pot fer una vegada hàgiu rebut per correu electrònic i, si heu marcat l’opció sms, l’avís de notificació electrònica. La consulta s’ha de fer a l'apartat Notificacions electròniques de l'apartat de Tràmits de gencat.cat i hi podeu accedir mitjançant un certificat digital o bé mitjançant una paraula de pas d'un sol ús.

Requisits tècnics per accedir a les notificacions electròniques

Els requisits tècnics per accedir a les notificacions electròniques són:

Si hi voleu accedir amb paraula de pas d'un sol ús, només heu de disposar d'una adreça de correu electrònic o telèfon mòbil on rebre aquesta paraula de pas. Cal que l'adreça de correu electrònic o el número de telèfon mòbil amb el que hi accediu, sigui el mateix que el que heu informat al formulari de sol·licitud.

Si hi voleu accedir mitjançant certificat digital cal:

 • Disposar de Java, Versió 6 actualització 16 o superior.
 • Disposar d'un dels certificats acceptats a l'Oficina Virtual de Tràmits. Cal que comproveu que disposeu d'un certificat digital vigent, i que s'han instal·lat les claus públiques i el programari indicat per l'entitat de certificació proveïdora del certificat digital. En cas de dubtes o problemes tècnics amb el certificat digital, cal posar-se contacte amb l'entitat de certificació corresponent.

L'avís de disponibilitat de la notificació s'enviarà al correu electrònic o telèfon mòbil que indiqueu al formulari. Si canvieu les dades no se us podrà informar d'aquest fet i haureu d'accedir periòdicament a l'apartat de Notificacions electròniques  de l'Oficina Virtual de Tràmit per consultar-ho.

Com s'accepta o es rebutja una notificació?

Des del moment que se us informi per correu electrònic i,  si heu marcat l’opció sms,  del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini no hi heu accedit o hi heu accedit però no heu visualitzat la notificació, s'entendrà rebutjada.

En cas d'utilitzar paraula de pas d'un sol ús, una vegada hàgiu accedit a la notificació, seleccionareu sobre el Títol de la notificació i us apareixerà la pantalla des d'on podreu acceptar-la o rebutjar-la.

En cas d'utilitzar certificat digital, una vegada hàgiu accedit a la notificació, seleccionareu sobre el Títol de la notificació a la que voleu accedir i us apareixerà la pantalla des d'on podreu acceptar-la o rebutjar-la.

Les accions que es poden realitzar depenen de l'estat de la notificació:

 • Només podreu acceptar o rebutjar una notificació si està en estat Visualitzada.
 • En cas que la notificació no estigui en estat Visualitzada, podreu accedir al detall de la mateixa, i veure tota la informació (si està acceptada) o només veure'n l'estat (si està rebutjada).
 • Una vegada acceptada o rebutjada una notificació, no se'n podrà canviar l'estat.

Conseqüències jurídiques que implica acceptar o rebutjar una notificació

 • En cas d'acceptar la notificació, tindreu accés al contingut i documents annexats a la mateixa. A partir d'aquest moment, la notificació s'entén practicada a tots els efectes legals  i l'administració continua el procediment corresponent.
 • En cas de rebutjar una notificació, s'ha de tenir en compte que implica que no es podrà accedir al seu contingut. El rebuig exprés de la notificació electrònica produeix els mateixos efectes jurídics que si aquesta s'hagués efectuat. En aquest cas, l'administració deixa constància en l'expedient que la notificació ha estat rebutjada i continua el procediment corresponent (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Adminsitratiu Comú de les Administracions Públiques).

Estats d'una notificació

Els estats en què es pot trobar una notificació electrònica són:

 • Dipositada. Estat inicial que es produeix quan l'Administració emet la notificació. Comença a comptar el termini de 10 dies naturals i s'avisa al ciutadà per correu electrònic i opcionalment per telèfon mòbil si l’ha facilitat en el formulari.
 • Visualitzada. La persona interessada ha accedit al seu llistat de notificacions, però no ha realitzat cap acció sobre la mateixa. 
 • Acceptada. La persona interessada ha acceptat explícitament la notificació, cosa que li permet accedir al seu contingut.
 • Rebutjada. La persona interessada ha indicat que rebutja explícitament la notificació i, per tant, no es pot accedir al seu contingut.
 • Rebutjada sense accés. Si en el termini dels 10 dies naturals la persona interessada no accedeix al seu espai, s'entén efectuat l'intent de notificació del tràmit i el seu rebuig, i pot continuar la tramitació.
 • Rebutjada sense acció. Tot i que l'interessat/ada té constància de tenir notificacions pendents de lectura no ha realitzat cap acció i han transcorregut 10 dies naturals des del dipòsit. S'entén efectuat l'intent de notificació del tràmit i el seu rebuig, i pot continuar la tramitació.

Revocació del consentiment per rebre notificacions electròniques

En qualsevol moment del procediment es pot revocar el permís per rebre les notificacions electrònicament.

En el moment que s'accepti la revocació, les notificacions s'efectuaran d'acord amb els mitjans previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Adminsitratiu Comú de les Administracions Púliques.

Data d'actualització:  17.11.2016