• Imprimeix

Més informació comunitaris

REGULACIÓ

El personal comunitari te reconeguts drets d'entrada, lliure circulació i residència a Espanya, establerts al Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer pels Estats membres de la UE i d’altres Estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

El Reial Decret 178/2003, de 14 de febrer, regula les formalitats administratives per a l'exercici dels drets d'entrada i permanència a Cataluña dels nacionals dels estats membres de la UE i de la resta d'estats part a l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i de la Confederació Suïssa.

 

REQUISITS

Tot ciutadà d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu té dret de residència en el territori de l'Estat espanyol per un període superior a tres mesos si:

 • És un treballador per compte d'altri a Espanya, o
 • És un treballador per compte propi a Espanya, o
 • Disposa per a si i per als membres de la seva família, de recursos suficients per no convertir-se en una càrrega per a l'assistència social d'Espanya durant el seu període de residència. També haurà d'aportar una assegurança de malaltia públic o privat, contractat a Espanya o en un altre país, que proporcioni cobertura a Espanya durant el seu període de residència equivalent a la proporcionada pel Sistema Nacional de Salut.

La valoració de la suficiència de mitjans econòmics s'efectuarà de manera individualitzada i, en tot cas, tenint en compte la situació personal i familiar del sol·licitant. Es considera acreditació suficient per al compliment d'aquest requisit la tinença de recursos que siguin superiors a l'import que cada any fixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per generar el dret a rebre una prestació no contributiva, tenint en compte la situació personal i familiar del interessat.

 • O, ser estudiant i estar matriculat en un centre públic o privat reconegut o finançat per l'administració educativa per cursar estudis o formació professional, així com comptar amb una assegurança de malaltia públic o privat contractat a Espanya o un altre país que proporcioni una cobertura completa en Espanya i declaració responsable que es posseeix recursos suficients per a si i els membres de la seva família, per no convertir-se en una càrrega per a l'assistència social d'Espanya durant el seu període de residència, o
 • Ser nacional d'un Estat membre, familiar que acompanya o es reuneix amb un ciutadà de la Unió o de l'Espai Econòmic Europeu, que compleix alguna de les condicions anteriors. El familiar podrà ser:
  • En el supòsit de familiar d'estudiant, el seu cònjuge o parella de fet inscrita o els fills de l'estudiant i del seu cònjuge o parella a càrrec.
  • En els altres supòsits, el cònjuge o parella de fet inscrita, els seus descendents directes i els del seu cònjuge o parella menors de 21 anys o incapaços o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec, i els seus ascendents directes o els del seu cònjuge o de la parella registrada que visquin al seu càrrec.

S'entendrà que estan a càrrec aquells familiars el suport econòmic el proporciona el ciutadà de la UE i necessiten ajuda material per cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquesta dependència s'ha de donar en el país d'origen.

DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE

Nota: amb caràcter general s'hauran d'aportar còpies dels documents i exhibir els originals en el moment de presentar la sol·licitud.

 • Imprés de sol·licitud en model oficial (EX-18) per duplicat, degudament emplenat i signat pel ciutadà de la Unió.
 • Passaport o document nacional d'identitat vàlid i en vigor. En el cas que estigui caducat, s'ha d'aportar còpia d'aquest i de la sol·licitud de renovació.
 • Depenent del supòsit:
  • Declaració de contractació de l'ocupador o certificat d'ocupació, incloent, com a mínim, les dades del nom i adreça de l'empresa, identificació fiscal i codi compte de cotització.
  • Contracte de treball registrat en el Servei Públic d'Ocupació, o la comunicació de la contractació i les seves condicions a través de la plataforma CONTRAT @.
  • Document d'alta o situació assimilada a l'alta en el règim corresponent de Seguretat Social o consentiment de la comprovació de les dades en els fitxers de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Inscripció en el Cens d'Activitats Econòmiques.
  • Justificació del seu establiment mitjançant la Inscripció en el Registre Mercantil.
  • Document d'alta o situació assimilada a l'alta en el règim corresponent de Seguretat Social, o consentiment de la comprovació de les dades en els fitxers de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l'Agència Tributària.
  • Documentació acreditativa de disposar d'assegurança de malaltia públic o privat, contractat a Espanya o en un altre país, sempre que proporcioni una cobertura a Espanya durant el seu període de residència equivalent a la proporcionada pel sistema nacional de salut. Els pensionistes compleixen amb aquesta condició aportant certificació de disposar d'assistència sanitària amb càrrec a l'Estat pel que perceben pensió.
  • Documentació que acrediti disposar de recursos suficients per a ell i els seus familiars per al període de residència a Espanya. Es podrà acreditar per qualsevol mitjà de prova admès en dret, com ara títols de propietat, xecs certificats, documentació justificativa d'obtenció de rendes de capital o targetes de crèdit amb certificació bancària que acrediti la quantitat disponible com a crèdit de l'esmentada targeta.
  • Matrícula del centre d'ensenyament públic o privat, reconegut o finançat per l'administració educativa competent.
  • Documentació que acrediti disposar d'assegurança de malaltia públic o privat. Podrà aportar targeta sanitària europea amb una validesa que cobreixi el període de residència i l'habiliti a rebre les prestacions sanitàries necessàries des d'un punt de vista mèdic, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada prevista.
  • Declaració responsable que posseeix recursos suficients per a si i per als membres de la seva família, per al seu període de residència a Espanya.
  • Si és treballador per compte d'altri podrà aportar qualsevol dels següents documents:
  • Si és treballador per compte propi podrà aportar qualsevol dels següents documents:
  • Si no s'exerceix activitat laboral a Espanya s'haurà d'aportar:
  • Si és estudiant s'haurà d'aportar:

Es considera suficient per al compliment d'aquests requisits la presentació de documentació acreditativa de participar en un programa de la Unió Europea que afavoreixi l'intercanvi educatiu per a estudiants i professors.

Si és familiar de ciutadà de la Unió s'haurà d'aportar:

 • Documentació acreditativa, si escau, legalitzada del vincle familiar amb el ciutadà de la Unió.
 • Documentació acreditativa de la dependència econòmica.
 • Documentació que acrediti que el familiar que li dóna el dret és o treballador per compte d'altri o propi, o que té mitjans de vida suficients i segur de malaltia, o que és estudiant, té mitjans suficients per a si i per als membres de la seva família i assegurança de malaltia.

 

Nota important: quan s'aportin documents d'altres països han d'estar traduïts al castellà o llengua cooficial del territori on es presenti la sol·licitud.

Quan es tracti de formularis estàndards de la Unió Europea no serà necessària ni la seva traducció, ni la seva legalització de conformitat amb el que disposa la normativa comunitària que els empara. Per exemple: models d'assistència sanitària S1, E109, E 121 ...

D'altra banda, tot document públic estranger ha de ser prèviament legalitzat per l'Oficina consular d'Espanya amb jurisdicció en el país en què s'ha expedit el document o, si escau, pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació excepte en el cas en què aquest document hagi estat postil·lat per l'Autoritat competent del país emissor segons el Conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961 i llevat que el document estigui exempt de legalització en virtut de Conveni Internacional. Per obtenir més informació sobre la traducció i legalització dels documents es podrà consultar el full informatiu corresponent.

PROCEDIMENT

 • Subjecte legitimat per presentar la sol·licitud: el familiar del ciutadà de la Unió o d'un altre Estat part, personalment.
 • Lloc de presentació: Oficina d'Estrangeria de la província on pretenguin residir o a la Comissaria de Policia corresponent. 
 • Termini de presentació: tres mesos comptats des de la data d'entrada a Espanya. Es lliurarà un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud que és suficient per acreditar la situació d'estada legal fins al lliurament de la targeta.
 • Taxes: haurà es abonada amb anterioritat a l'expedició de la targeta de familiar de ciutadà de la Unió.
 • L'expedició de la targeta de residència s'ha de fer en el termini dels tres mesos següents a la presentació de la sol·licitud. La resolució favorable té efectes des de la data acreditada d'entrada a Espanya sent familiar de ciutadà de la Unió.
 • Validesa de la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió: la targeta tindrà una validesa de cinc anys a partir de la data d'expedició, o del període previst de residència del ciutadà de la Unió, si el període és inferior a cinc anys .
Data d'actualització:  12.02.2018