• Imprimeix

Com sol·licitar una beca o ajut

Quan?

La sol·licitud d'una beca o ajut s'ha de fer en el termini que s'indiqui a la convocatòria, que és el text que defineix part dels requisits per sol·licitar, i concedir, l'ajut o beca, entre ells el termini.

Totes les convocatòries porten associades unes bases que detallen les característiques de l'ajut o beca.

Les convocatòries es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i, a efectes informatius, a la pàgina web de l'AGAUR.

Cal tenir en compte que :

- no s'admetran sol·licituds presentades fora de termini.

- sempre que no es digui el contrari, si els terminis es fixen per dies s'entén que són hàbils (de dilluns a divendres excloent els dissabtes, els diumenges i els declarats festius). Atenció! Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, sentén prorrogat al primer dia hàbil següent. Quan un dia és hàbil al municipi o comunitat autònoma on resideix la persona interessada i inhàbil a la seu de l'òrgan administratiu competent, s'entén com inhàbil.

 

Com?

La sol·licitud d'un ajut o beca es formalitza presentant el formulari de sol·licitud i, habitualment, adjuntant la documentació que prevegin les bases de la convocatòria. 

Totes les sol·licituds s'han de presentar a través del portal Tràmits gencat. Això implica que cal poder indentificar-se electrònicament a través de qualsevol sistema que compti amb un registre previ com a usuari que permeti garantir la seva indentitat.

Revisió i reclamació de documentació

Un cop presentades les sol·licituds, aquestes seran revisades pel personal tècnic de l'AGAUR per assegurar el compliment dels requisits i si tota la documentació requerida ha estat presentada.

En cas que la sol·licitud sigui incompleta, l'AGAUR reclama la informació que manqui, d'acord amb els termes de la convocatòria corresponent, tot publicant un llistat que s'anomena diligència d'esmenes al e-tauler on consten les sol·licituds incompletes o que s'han d'esmenar indicant-ne els motius, així com el termini per presentar la documentació. El sol·licitant rebrà un correu electrònic individual d'avís.

Avaluació de les sol·licituds

Les sol·licituds són avaluades seguint els criteris que consten a les bases de la convocatòria i el sistema d'avaluació de l'AGAUR.

Selecció provisional de les sol·licituds que reben l'ajut

Un cop examinades les sol·licituds per experts externs, la Comissió de selecció proposa aquelles que poden rebre l'ajut, és a dir la concessió provisional de les beques o ajuts.

La composició de la Comissió de selecció està fixada a les bases de cadascuna de les convocatòries i és qui eleva la proposta de resolució provisional a l'òrgan competent per resoldre-les.

Publicació de la resolució provisional

La resolució provisional de concessió dels ajuts o beques es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler) i, de manera informativa, a la pàgina web de l'AGAUR.

Acceptació i resolució definitiva

Tots els sol·licitants inclosos en la resolució provisional han de presentar un document d'acceptació acompanyat de la documentació indicada en les bases de la convoctòria en el termini previst per obtenir la consideració de beneficiari de l'ajut. Atenció! La no-presentació comporta la renúncia tàcita a l'ajut.

El document d'acceptació normalitzat es pot trobar a la pàgina web de l'AGAUR.

Un cop transcorregut el termini per acceptar l'ajut es realitza la concessió definitiva dels ajuts o beques que es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler) i, de manera informativa, a la pàgina web de l'AGAUR.

Pagament

El pagament de l'ajut o la beca s'efectua d'acord amb els termes previstos a la convocatòria.

Justificació

La justificació s'ha d'efectuar d'acord amb els termes que indiqui la convocatòria i dins del termini que estableixi.

Atenció! La no-justificació d'acord amb el que indiqui la convocatòria comporta la revocació de l'ajut.

Data d'actualització:  24.07.2015