• Imprimeix

Com sol·licitar una beca o ajut?

Fases d'una convocatòria per a la tramitació d'una sol·licitud de beca o ajut

1. Publicació de la convocatòria

Les convocatòries es publiquen al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i, a efectes merament informatius, a la pàgina web de l'AGAUR.

2. Presentació de sol·licitud

 • Termini

El termini per presentar les sol·licituds serà el que s'estableixi a les bases de cadascuna de les convocatòries. No s'admetran sol·licituds presentades fora de termini. Sempre que no s'estableixi el contrari, si els terminis es fixen per dies s'entén que són hàbils, excloent els dissabtes, els diumenges i els declarats festius. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, sentén prorrogat al primer dia hàbil següent. Quan un dia és hàbil al municipi o comunitat autònoma on resideix la persona interessada i inhàbil a la seu de l'òrgan administratiu competent, s'entén inhàbil a tots els efectes.

 • Llocs i procediment per a la presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar en el format que determini la convocatòria i els llocs que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El procediment i el lloc on es poden presentar les sol·licituds a les diferents convocatòries de l'AGAUR són els que s'especifiquen concretament a la convocatòria i els llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

        Per a més informació, detallem els diferents llocs i procediments establerts legalment per a la presentació de les sol·licituds:

 • Presentació de sol·licituds a través de Tràmits gencat

Sempre que la convocatòria així ho prevegi, les sol·licituds s'han de presentar preferentment a través de Tràmits gencat

Les Administracions Públiques estan obligades a verificar la identitat dels interessats en el procediment administratiu, mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms o denominació o raó social segons correspongui que consten en el Document Nacional d'Identitat o document identificatiu equivalent. Els interessats podran indentificar-se electrònicament davant les Administracions Públiques a través de qualsevol sistema que compti amb un registre previ com a usuari que permeti garantir la seva indentitat.

En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d’identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.

D'acord amb l'article 11.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les Administracions Públiques requeriran a l'interessat l'ús obligatori de signatura per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, interposar recursos, desistir d'accions i renunciar a drets.

 • Presentació de sol·licitud a través d'altres mitjans

Per tal d'agilitar la gestió d'algunes convocatòries que gestiona l'AGAUR, cal que les sol·licituds es tramitin mitjançant l'enviament d'un formulari en format PDF.

Els passos que s'han de seguir per presentar la sol·licitud són els següents:

1. Empleneu degudament el formulari.

El formulari es pot desar (mitjançant el menú Fitxer-Desa), tancar i continuar treballant-hi posteriorment.

2. Un cop emplenat i validat el formulari, envieu-lo prement el botó "Envia formulari" (cal estar connectat a Internet)

3. Al resguard apareixerà un "número de referència AGAUR" que serà la comprovació que heu realitzat la pre-sol·licitud correctament. Un cop realitzada la pre-sol·licitud, haureu d'imprimir la sol·licitud i presentar-la en paper dins del termini previst.

 • Registres oficials de presentació de sol·licituds en format paper:

Les sol·licituds en format paper s'han d'imprimir i presentar amb signatura manuscrita a:

 • Registre de l'AGAUR

Pg. Lluís Companys, 23
08010 Barcelona
Tel.: 93 310 63 94

Horari:
De 9 h a 17:30 h de dilluns a dijous, divendres de 9h a 14:00h
Durant els mesos de juliol i agost: de 9 h a 14 h de dilluns a divendres

 • A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi reglamentàriament (correu administratiu).     Es porta el sobre obert a Correus per a que es posi el segell a la sol·licitud i també a la fotocòpia de la sol·licitud esmentada, que un cop segellada serveix de resguard de presentació. Es tanca el sobre amb la sol·licitud original signada i segellada, juntament amb la documentació addicional requerida, si escau. La data del segell de Correus és la que es considerarà com a data de registre de la sol·licitud.
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars de l'Estat espanyol a l'estranger.
 • A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

3. Revisió/reclamació de la documentació

Un cop presentades les sol·licituds, aquestes seran revisades pel personal de l'AGAUR per tal de comprovar si la sol·licitud és completa. En cas que la sol·licitud sigui incompleta, l'AGAUR pot reclamar la informació que manqui, d'acord amb els termes de la convocatòria corresponent, mitjançant els mecanismes següents:

 • Publicació diligència al tauler d'anuncis de l'AGAUR:

  La reclamació de la documentació s'ha d'efectuar preferentment a través del tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya  i al tauler d'anuncis de l'AGAUR, sempre que així ho prevegin les bases de la convocatòria. A aquests efectes s'ha de penjar una diligència al tauler d'anuncis de l'AGAUR on constin les sol·licituds incompletes o que s'han d'esmenar indicant-ne els motius, així com el termini per esmenar-les.

 • Notificació individual: La reclamació de la documentació es pot fer, així mateix, seguint les previsions de l'article 68 de la Llei 39/2015,  d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. Avaluació

Les sol·licituds són avaluades seguint els criteris que consten a les bases de la convocatòria. Per a més informació sobre el sistema d'avaluació emprat per l'AGAUR, consulteu el nostre apartat sobre el sistema d'avaluació.

5. Comissió de selecció

La comissió de selecció és l'òrgan col·legiat que, un cop examinades les avaluacions realitzades pels experts, proposa la concessió de les beques i ajuts. La seva composició ha de ser la fixada a les bases de cadascuna de les convocatòries i es l'encarregat d'elevar la proposta de resolució a l'òrgan competent per resoldre-les.

6. Publicació de la resolució

La resolució de concessió dels ajuts es notifica mitjançant publicació de l'esmentada resolució al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de l'AGAUR i de manera informativa a la seva pàgina web. El termini màxim per resoldre la convocatòria és de 6 mesos a partir de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut sol·licitat s'entén desestimat per silenci. 

 

7. Presentació del document d'acceptació

Quan la convocatòria preveu la presentació del document d'acceptació, la presentació d'aquest dins el termini previst a la convocatòria és requisit imprescindible per obtenir la consideració de beneficiari de l'ajut. La no-presentació del document d'acceptació dins el termini i degudament registrat comporta la renúncia tàcita a l'ajut.

El document d'acceptació normalitzat es pot trobar a la pàgina web de l'AGAUR, així com a les seves dependències.

8. Pagament

El pagament de l'ajut i/o la beca s'efectua d'acord amb els termes previstos a la convocatòria, un cop acceptat l'ajut/beca.

9. Justificació

La justificació s'ha d'efectuar d'acord amb els termes de la convocatòria i dins del termini establert per aquesta. Per a determinades convocatòries, l'AGAUR penjarà a la pàgina web el model normalitzat de la justificació. La no-justificació d'acord amb els termes de la convocatòria comporta la revocació de l'ajut.

Data d'actualització:  24.07.2015