• Imprimeix

Sol·licitud modificacions PRODUCTE 2016

FEDER

El/La Investigador/a responsable, en casos EXCEPCIONALS i degudament justificats, podrà sol·licitar modificacions que no impliquin un canvi en el projecte d’una naturalesa tal que hauria comportat que no s’atorgués l’ajut. Aquesta sol·licitud haurà de ser presentada abans de la finalització del període d’execució del projecte.

Les modificacions han de tenir un caràcter excepcional i complir amb els supòsits següents:

  • Han de respectar els objectius i la finalitat del projecte.
  • No poden danyar drets de tercers.
  • No poden estar motivades per raons d’oportunitat o conveniència.
  • No poden obeir a culpa o negligència per part del beneficiari o beneficiària.

Les sol·licituds seran revisades per un avaluador expert i hauran de ser validades per part de la Unitat de Control de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació (DGPECR) per tal que finalment l’AGAUR pugui tramitar la resolució pertinent.

Passos a seguir:

1. Descarregar de la pàgina web de l’AGAUR, emplenar i signar (persona responsable del projecte) el model o els models de sol·licitud o de modificació que necessiteu sol·licitar:

  1. Sol·licitud d’Alta/Baixa en l’equip d’investigació
  2. Sol·licitud de Modificació de pressupost del projecte
  3. Sol·licitud de Modificació Tarifa Cost/Hora.
  4. Sol·licitud d’Ampliació Termini d’Execució del Projecte
  5. Sol·licitud de Renúncia al Projecte.

2. Accedir a l’aplicació telemàtica SIFECAT1420 i emplenar degudament una nova versió del projecte a l’aplicació SIFECAT1420, seguint les instruccions del Manual de Modificatives 2016.

3. Adjuntar els models de sol·licitud de modificació indicats en el punt 1, degudament signats, a l’apartat “Documentació” del projecte subvencionat seguint les instruccions del punt “ Adjuntar documentació a SIFECAT 1420” del Manual de Modificatives 2016.

Realitzar els tràmits necessaris per a la presentació d’una nova versió del projecte subvencionat a través del SIFECAT1420 dintre del termini que estigui establert.