• Imprimeix

Justificació PRODUCTE 2016

imatge

Passos a seguir:

1. Veure la Guia de la documentació a tenir en compte per a una correcta justificació de la despesa del projecte subvencionat.

2. Descarregar, emplenar i signar els models de justificació següents:

  1. Memòria Tècnica justificativa (signat per l’IP del projecte).
  2. Certificació econòmica / Declaració ajut, subvencions o altres ingressos rebuts/sol·licitats per a les mateixes despeses (signat pel Gerent i/o Responsable econòmic de l’entitat).
  3. Certificació de la imputació de despeses de personal (timesheet), si escau, (signat per la persona responsable del projecte)
  4. Certificat de justificació de costos de depreciació, arrendaments financers-lísing, si escau, (signat pel Gerent i/o Responsable econòmic de l’entitat).

3. Descarregar el manual d’instruccions per a la justificació de despeses a través de SIFECAT 1420.

4. Accedir a l’aplicació telemàtica SIFECAT1420.

5. Emplenar degudament la justificació econòmica a l’aplicació SIFECAT1420.

6. Presentar Certificació N1 (veure Punt 4.5 del manual d’instruccions per a la justificació de despeses).

7. Adjuntar els models de justificació indicats en el punt 2 signats i el Certificat N1 del punt 6 a l’apartat Documentació del projecte subvencionat seguint el manual d’instruccions de com adjuntar documentació justificativa a SIFECAT1420.

8. Realitzar els tràmits necessaris per a la presentació de la justificació econòmica i models de justificació del projecte subvencionat a través del SIFECAT1420 dintre del termini que estigui establert.

Aquesta presentació a través de l’aplicació SIFECAT1420 l’haurà de realitzar i signar electrònicament la persona representant legal, dins del termini establert per a la justificació.