• Imprimeix

Programa de Terceres Llengües

Ajuts per a promoure la formació i l’acreditació de terceres llengües

Són d’ajuts per als estudiants matriculats en una universitat de , que hagin començat per primera vegada estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per a promoure la formació i l’acreditació de terceres llengües.

Les llengües que es poden acreditar i cursar com a oferta formativa són les del sistema educatiu de Catalunya, les quals són objecte de les proves per a l’accés a la universitat (anglès, francès, alemany i italià). 

 

Com puc saber quin nivell tinc i com puc fer per acreditar-lo?

Per tal d’acreditar el nivell exigit existeixen diverses eines i ajuts que et permetran:

  • Saber quin és el nivell que tens de l’idioma que hagis escollit.
  • Formar-te si el teu nivell de la tercera llengua triada està per sota del B2.
  • Obtenir l’acreditació corresponent per poder-la presentar en la teva universitat.

 

La convocatòria d’ajuts PARLA 3 (LINB2) estableix 3 modalitats d’ajuts:

—Modalitat A: ajuts per sufragar les despeses de la matrícula per a la prova d’acreditació a aquells estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, s’hagin presentat a la prova comuna d’acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes (CLUC), les proves pròpies d’idiomes de les universitats catalanes que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites) o les proves per a l’obtenció dels certificats de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya durant el curs que prevegi la convocatòria, i les hagin superat amb un nivell de coneixements de B2, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

 

—Modalitat B: ajuts per fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català i haver assolit el nivell A2 o B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, durant el curs que prevegi la convocatòria, certificats per les universitats catalanes, les escoles oficials d’idiomes (EOI) o l’Institut Obert de Catalunya (IOC), per a aquells estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015 i no tinguin acreditat el nivell B2 (entès com a B2.2).

 

—Modalitat C: ajuts per fer cursos de terceres llengües del sistema educatiu català durant el curs que prevegi la convocatòria, que permetin assolir els nivells A2 o B1 o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR, certificats per les universitats catalanes, les EOI o l’IOC, a aquells estudiants que hagin començat per primera vegada els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015 i no tinguin acreditat el nivell B2 (entès com a B2.2), i que tinguin concedida una beca general o Equitat dels cursos que prevegi la convocatòria.

Per a la modalitat A:

Acreditar la superació de la prova d’acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes (CLUC), de les proves pròpies d’idiomes de les universitats catalanes que avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals i comprensió i expressió escrites) o de les proves per a l’obtenció dels certificats de les escoles oficials d’idiomes de Catalunya, amb un nivell B2 del MECR, en una de les terceres llengües del sistema universitari català (anglès, francès, alemany o italià).

 

Per a la modalitat B:

Haver fet i superat un curs d’una de les terceres llengües del sistema educatiu català de nivells A2 o B1 o subnivells B2.1 o B2.2, en una universitat catalana, en una EOI o a l’IOC, durant el curs que prevegi la convocatòria.

 

Per a la modalitat C:

Haver-se matriculat en un curs d’una de les terceres llengües del sistema educatiu català de nivells A2 o B1 o subnivells B2.1 o B2.2, en una universitat catalana, en una EOI o a l’IOC, durant el curs que prevegi la convocatòria i tenir concedida una beca Equitat en un tram 1 o una beca general dels cursos que prevegi la convocatòria.

 

Per a totes les modalitas:

 

a) Haver començat per primera vegada estudis de grau en una universitat catalana o haver començat estudis de grau en una universitat de fora de Catalunya i, posteriorment, haver obtingut un trasllat de l’expedient a una universitat catalana i haver prosseguit els estudis de grau en aquesta universitat, a partir del curs 2014-2015.

b) Estar matriculat en una universitat catalana en estudis de grau.

c) No haver rebut en les convocatòries anteriors l’ajut corresponent per al mateix nivell.

d) No tenir acreditat el nivell B2.2 del MECR en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).

e) Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de l’alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l’estudiantat més gran de 18 anys estigui en situació de residència.

A partir del curs 2014-2015 els estudiants que van accedir per primera vegada als estudis universitaris de grau en una universitat catalana cal que acreditin, com a requisit imprescindible per a obtenir el títol de grau, un nivell equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (MECR) d’una de les quatre llengües estrangeres establertes al sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany i italià).

Aquesta mesura va ser aprovada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres i del sector públic (vegeu  l’article 211). No obstant això, en data 3 de maig de 2018 el Parlament de Catalunya ha aprovat una moratòria que permetrà ajornar quatre anys l’exigència del nivell B2 d’una tercera llengua per a obtenir la seva titulació. Per tant, els estudiants que van iniciar els seus estudis de grau el curs 2014-17 i que els finalitzen enguany podran obtenir la seva titulació de grau sense haver d’acreditar el nivell B2 d’un dels 4 idiomes exigits. En tot cas, els estudiants que sí l’hagin acreditat incorporaran aquesta especificació de l’assoliment del nivell B2 d’una tercera llengua en el Suplement Europeu del Títol.

Els futurs estudiants de grau que començaran els estudis universitaris el proper curs 2018-19 han de tenir constància de la necessitat d’acreditar el nivell B2 d’una tercera llengua en acabar els seus estudis per poder obtenir el títol de grau.

Data d'actualització:  30.05.2018