• Imprimeix

Acreditació Econòmica (MATRC) i Beca Equitat

Per tal de facilitar els tràmits a l’estudiant universitari, el curs 2018/19 hi ha un únic formulari per a sol·licitar els procediments següents:

  • Procediment MATRC (o Acreditació Econòmica). Acreditació de caràcter econòmic per a matricular-se com a becari/ària condicional.
  • Procediment EQUITAT. Acreditació del tram de renda familiar i la Beca Equitat.

 

Què és cada procediment?

- Procediment MATRC (o Acreditació Econòmica): Té per finalitat l’obtenció d’una acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ del  preu públic dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada per al curs 2018-2019 (condició de becari/ària condicional).

 

- Procediment EQUITAT: Té per finalitat d’una banda l’obtenció d’una acreditació de tram de renda familiar, i per l’altra banda la concessió d’una beca EQUITAT per a la minoració del preu públic dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada per al curs 2018-2019.

Aquest procediment implica que l’estudiantat sol·licitant obtindrà dos resultats. Primerament rebrà l'acreditació del tram de renda familiar que serà de caràcter, exclusivament, informatiu, i posteriorment, obtindrà la beca Equitat, que implicarà la minoració del preu públic dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada, si s'escau.

Recordeu que cada procediment té els seus requisits propis.

 

On puc consultar el resultat?

El resultat del Procediment MATRC (o Acreditació Econòmica) s’informarà a través del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

El resultat del Tram de renda familiar s’informarà a través del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

El resultat de la Beca Equitat s’informarà a través del web AGAUR.

 

A qui s’adreça?

MATRC

EQUITAT

Els estudiants que cursen estudis oficials de grau i de màster a una de les universitats públiques catalanes

 

També podeu demanar-la si estudieu a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Si curseu estudis en un centre adscrit a una universitat pública o en un centre privat haureu de consultar al centre si us admetran aquesta acreditació.

Els estudiants que cursen estudis oficials de grau o de màster habilitant a una de les universitats públiques catalanes de les que es relaciones en la convocatòria.

 

També poden optar a la beca Equitat els estudiants de grau d’un dels següents centres adscrits:

-           Institut Nacional d’Educació Física (INEFC UB).

-           Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC).

-           Institut Nacional d’Educació Física (INEFC UdL).

-           Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI).

- Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents permanents o acreditar que l'estudiant o les persones que el sustenten són treballadors per compte o d'altri.

- Pel que fa a l'estudiantat no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Aquests requisits s'han de complir el 31 de desembre de 2017.

- Estan excloses de la Beca Equitat les persones que estan en possessió d'alguna titulació universitària oficial o compleixen els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

 

Data d'actualització:  22.06.2018