• Imprimeix

Beca general del Ministeri

El Ministeri cada curs acadèmic publica la convocatòria de beques generals (GRAL). Aquestes beques s’adrecen a estudiants de grau i de màsters oficials.

Per poder-se beneficiar d’aquestes beques cal que l’estudiant compleixi els requisits que es fixen a la convocatòria. Es tracta de requisits generals, acadèmics i econòmics (de renda i de patrimoni).

La beca general consisteix en la suma dels diferents ajuts que es poden atorgar en funció de la renda familiar i els requisits acadèmics que es compleixin. L’ajut mínim és la beca de matrícula. A partir d’aquí és poden anar sumant altres ajuts, que s’atorguen directament. No cal demanar específicament quins ajuts es vol.

La relació completa d’ajuts és la següent:

 • Beca de matrícula: exempció del preu públic dels serveis acadèmics dels crèdits matriculats per primera vegada i d'acord amb les condicions que estableix la convocatòria.
 • Quantia variable: pot ser la mínima de 60 € o variable per un càlcul on hi ha tres factors implicats: renda familiar, nota mitjana de la carrera que estudieu i el pressupost que tingui el Ministeri per a repartir.
 • Quantia fixa lligada a la renda: 1.600 €
 • Quantia fixa lligada a la residència: 1.500 €
 • Quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125 €
 • Ajuts per insularitat (només per a estudiants de les Illes Balears o les Illes Canàries)

La beca de matrícula no cobreix els següents conceptes associats a la matrícula: els preus de gestió de la matrícula, de suport a l’aprenentatge, dels crèdits matriculats per segona i successives vegades, els crèdits convalidats, reconeguts i/o adaptats i les quotes de l’assegurança escolar o qualsevol altra associada a la matrícula.

Tampoc els crèdits que excedeixin del mínim necessari per a obtenir la titulació per a la qual es sol·licita la beca.

 

 • Ser espanyol o disposar de la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea.
 • Si ets ciutadà no comunitari cal acreditar la residència permanent a Espanya.
 • No disposar en el moment de sol·licitar la beca d’una titulació de nivell igual o superior al nivell dels estudis per als quals es sol·licita la beca.

PRIMER CURS

Per a la beca de matrícula

Per a la resta de quanties/beques

 

Disposar d’una nota d’accés a la universitat -batxillerat i PAU (d’acord amb la fórmula 0,6 NMB + 0,4 QFG) o una nota d’accés del CFGS o una altra prova d’accés com a mínim de 5 punts.

Disposar d’una nota d’accés a la universitat d-batxillerat i PAU (d’acord amb la fórmula 0,6 NMB + 0,4 QFG) o una nota d’accés del CFGS o una altra prova d’accés com a mínim de 6,5 punts.

Cal matricular-se del nombre de crèdits que fixi la convocatòria.

-          Entre 30 i 59 crèdits per obtenir beca de matrícula i quantia variable mínima (60 €)

-          60 crèdits o més per obtenir la beca de matrícula i els altres ajuts/beques que preveu la convocatòria.

 

 

SEGON CURS I POSTERIORS

Per a la beca de matrícula

Per a la resta de quanties/beques

Curs anterior matrícula entre 30 i 59 crèdits

Curs anterior matrícula de 60 crèdits o més

Curs anterior matrícula entre 30 i 59 crèdits

Curs anterior matrícula de 60 crèdits o més

 Ensenyaments Tècnics

65 % dels crèdits matriculats

100% dels crèdits matriculats

85 % o 65% amb una nota mitjana de 6 punts dels crèdits matriculats

Ensenyaments de Ciències

65 % dels crèdits matriculats

100% dels crèdits matriculats

100 % o 80% amb una nota mitjana de 6 punts dels crèdits matriculats

Ensenyaments de Ciències Socials, Jurídiques, Arts i Humanitats

90 % dels crèdits matriculats

100% dels crèdits matriculats

100 % o 90% amb una nota mitjana de 6,5 punts dels crèdits matriculats

Ensenyaments de Ciències de la Salut

80 % dels crèdits matriculats

100% dels crèdits matriculats

100 % o 80% amb una nota mitjana de 6,5 punts dels crèdits matriculats

 

Cal matricular-se del nombre de crèdits que fixi la convocatòria.

-          Entre 30 i 59 crèdits per obtenir beca de matrícula i quantia variable mínima (60 €)

-          60 crèdits o més per obtenir la beca de matrícula i els altres ajuts/beques que preveu la convocatòria.

  

Per obtenir beca de matrícula i qualsevol de les quanties de beca

Màster oficial que habilita per a exercir professió regulada

Màster oficial

PRIMER CURS

Acreditar una nota mitjana de 6,5 punts de l’ensenyament que ha donat l’accés al màster oficial.

 

Acreditar una nota mitjana de 7 punts de l’ensenyament que ha donat l’accés al màster oficial

Per a ensenyaments tècnics la nota mitjana obtinguda es multiplicarà per 1,17.

SEGON CURS I POSTERIORS

Haver superat el 100% dels crèdits matriculats el primer curs de màster i haver obtingut una nota mitjana de 6,5 punts.

Haver superat el 100% dels crèdits matriculats el primer curs de màster i haver obtingut una nota mitjana de 7 punts.

 

No superar el llindar de renda i patrimoni segons els membres computables de la unitat familiar.

Aquests requisits es calculen atenent als ingressos que hagi percebut la unitat familiar en l’exercici fiscal anterior al de la convocatòria i s’aplicaran les deduccions corresponents a les situacions determinades que exposi el sol·licitant (família nombrosa, discapacitat, germans universitaris que resideixin fora del domicili familiar, etc.).

La convocatòria fixa tres llindars de renda que determinen les ajudes/beques a les que pot optar l’estudiant. Per tant, les ajudes/beques a les quals optarà l’estudiant (que també compleixi els requisits generals i acadèmics) estaran determinades pel llindar de renda sota el qual s’ubiqui la renda familiar de l’estudiant i de la següent forma:

  • Sota el llindar 3: Beca de matrícula i quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic.
  • Sota el llindar 2: Beca de matrícula, quantia variable (mínima i per fórmula), quantia fixa lligada a la residència i quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic.
  • Sota el llindar 1: Beca de matrícula, quantia variable (mínima i per fórmula), quantia fixa lligada a la residència, quantia fixa lligada a la renda i quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic.

 

Núm. membres de la unitat familiar

Llindar 1

Llindar 2

Llindar 3

Família d’1 membre

3.771,00 €

13.236,00 €

14.112,00 €

Família de 2 membres

7.278,00 €

22.594,00 €

24.089,00 €

Família de 3 membres

10.606,00 €

30.668,00 €

32.697,00 €

Família de 4 membres

13.909,00 €

36.421,00 €

38.831,00 €

Família de 5 membres

17.206,00 €

40.708,00 €

43.402,00 €

Família de 6 membres

20.430,00 €

43.945,00 €

46.853,00 €

Família de 7 membres

23.580,00 €

47.146,00 €

50.267,00 €

Família de 8 membres

26.660,00 €

50.333,00 €

53.665,00 €

A partir de 8 membres

suma 1.181,00 €

Suma 3.391,00 €

Suma 3.079,00 €

 

La convocatòria també fixa límits màxims per a indicadors de patrimoni que no es poden superar, independentment de la renda familiar, i que són els següents:

 • Finques urbanes: Es tracta de la suma dels valors cadastrals de les propietat immobiliàries (urbanes) de la unitat familiar amb excepció de l’habitatge habitual. El límit que no es podrà superar una vegada aplicat el coeficient corresponent serà de 42.900 €.
 • Finques rústiques: Es tracta de la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que no pot ser superior a 13.130 € per membre computable.
 • Rendiments de capital mobiliari: Es tracta dels rendiments nets del capital mobiliari més els guanys patrimonials de la unitat familiar i que no podrà ser superior a 1.700 € durant l’any fiscal anterior al de la sol·licitud.
 • Volum de facturació: Es tracta dels ingressos procedents d’activitats econòmiques o participació en entitats que no podrà superar els 155.500 €.