• Imprimeix

Beques i ajuts per a estudis universitaris

Quines beques i ajuts puc sol·licitar per fer front a les despeses dels meus estudis universitaris?

Si ets estudiant universitari i curses estudis de grau o de màster universitari a una de les universitats de Catalunya pots sol·licitar les beques i ajuts següents, independentment d’on es trobi localitzat el teu domicili familiar:

- Beca General del Ministeri (GRAL).

- Beca EQUITAT.

Aquestes beques es convoquen cada curs acadèmic i s’han de sol·licitar cada any.  

La Beca General (GRAL) per a estudiants que cursen estudis universitaris la convoca el Ministeri competent en aquesta matèria (govern d'Espanya) i cobreixen el preu públic dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada en les condicions que estableix la convocatòria. Aquesta beca es pot complementar amb d’altres ajuts o quanties (residència, renda, quantia variable) d’acord amb el compliment dels diversos requisits que estableix la convocatòria.

La beca Equitat (EQUITAT) la convoca l'AGAUR (Generalitat de Catalunya) i suposa una bonificació/minoració en el preu públic dels crèdits ordinaris matriculats per primera vegada. Aquesta reducció pot ser d’entre el 80% i el 10% de l’import total, en funció del tram de renda familiar. En el moment de sol·licitar la beca Equitat l'estudiant està sol·licitant, també, l'acreditació del tram de renda familiar que és una acreditació de caràcter exclusivament informatiu.

 

De quina forma puc matricular-me amb la condició de becari/becària?

Per poder realitzar la matrícula condicional com a becari/ària cal que l’estudiant disposi de l'Acreditació Econòmica (MATRC) positiva que expedeix l'AGAUR i que s'ha de sol·licitar abans de formalitzar la matrícula. Aquesta tràmit no és cap beca.

 

Com he de realitzar la sol·licitud d'aquestes beques i/o ajudes?

La sol·licitud de la beca EQUITAT i de l’Acreditació Econòmica (MATRC) es realitza per internet a través del portal de Tràmits.Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un únic formulari per realitzar ambdues peticions.

La beca general (GRAL) s’ha de sol·licitar a través de la seu electrònica del Ministeri.

 

El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s’estableixi per a cadascuna de les convocatòries.

Data d'actualització:  20.04.2018