• Imprimeix
Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ 2018)

Sol·licitar

Sol·licitar 4365 - Premis Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Aquest tràmit es pot fer per internet sense certificat digital o amb certificat digital.

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 de juliol fins el 4 d'octubre de 2018

Per tramitar la sol·licitud PRJ us recomanem llegir la Guia per tramitar els PRJ 2018

El formulari de sol.licitud consta de:

 • Formulari
 • Treball de recerca (Pes màxim de 3 MB)
 • Autorització del centre  (Pes màxim de 512Kb )
 • Autorització dels tutors/es legals dels alumnes menors , si escau (Pes màxim de 512Kb )
 • En el cas que el centre vulgui optar al Premi Reginó Centre haurà d'adjuntar la Memòria per a participar al "Premi Reginó Centre" (Pes màxim de 512Kb )

És imprescindible convertir els documents a annexar en format PDF i adjuntar-los al formulari abans de validar-ho.

Els treballs han de ser realitzats durant el curs acadèmic 2017-2018, redactats prioritàriament en llengua catalana i amb un màxim de 75 pàgines.

El treball de recerca, com a orientació general ha d'incloure els punts següents:

 1. Resum del treball.
 2. Introducció i antecedents.
 3. Objectius.
 4. Resultats.
 5. Conclusions.
 6. Bibliografia.

Els treballs han d'estar realitzats individualment o, com a màxim, per un equip de cinc alumnes.

Cada centre pot presentar un màxim de 10 treballs de recerca, amb les limitacions següents:El nombre total màxim de treballs que pot presentar cada centre és de 10, dels quals com a màxim 6 poden ser de segon de batxillerat.
 
La resta de treballs, fins a arribar a 10, poden ser de tercer i quart d'ESO, primer de batxillerat i qualsevol dels cursos dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
 
El centre ha de seleccionar els treballs que es presentin a la convocatòria garantint-ne la qualitat, i ha de donar suport al seu alumnat en la presentació de la sol·licitud. No es poden presentar treballs que ja hagin estat premiats amb aquests mateixos premis en anys anteriors.

No es poden presentar treballs que ja hagin estat premiats amb aquests mateixos premis en anys anteriors.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Els criteris per atorgar el premi als treballs i d’acord amb els mecanismes establerts en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya (PRI) vigent, els treballs els avaluaran òrgans externs i experts, i es tindran en compte els criteris i les puntuacions següents per a ambdues modalitats (valoració de l’1 al 100)

a) L’originalitat i l’interès del tema (20/100).

b) El caràcter interdisciplinari del treball (10/100).

c) La correcció metodològica i el rigor científic de les conclusions (25/100).

d) La qualitat lingüística i la presentació general del treball i del resum (15/100).

e) Es valoraran més els treballs d’aplicacions de tècniques de recerca en àmbits i objectius assolibles per l’alumnat d’aquests nivells i sobre els quals puguin fer aportacions pròpies que no pas l’intent d’abastar temes massa generals o complexos, sobre els quals únicament puguin fer reculls o recensions de teories o experimentacions ja fetes, o en els quals la intervenció del tutor o tutora hagi excedit la funció d’estimulació i orientació de la tasca pròpia dels autors o les autores (15/100).

f) Es valoraran més els treballs que hagin suposat un esforç suplementari en la tasca habitual de les matèries, els crèdits o les activitats pròpies del curs acadèmic (15/100).

S’incorpora transversalment a aquesta avaluació (sobretot pel que fa als treballs de recerca que optin al Premi Reginó) la perspectiva de gènere en la valoració de cadascun dels criteris d’avaluació esmentats, i a aquest efecte es valorarà, si escau, l’ús no androcèntric ni sexista del llenguatge escrit i visual, l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’enfocament i el desenvolupament del tema, i l’impacte i l’originalitat de les aportacions en l’àmbit de la temàtica de gènere o de la igualtat entre dones i homes.

Els criteris per atorgar el premi als centres tindran en compte: 

a) Historial de participació en els PRJ: es valorarà el nombre de treballs presentats i premiats que ha tingut el centre entre els cursos 2007-2008 i 2016-2017; és a dir, en els darrers 10 cursos.

b) Participació en la convocatòria PRJ 2018 (curs 2017-2018): es valorarà el nombre de treballs presentats, la mitjana de les notes d’avaluació obtingudes en els treballs presentats i l’augment de sol·licituds presentades pel centre respecte de l’edició de l’any anterior.

Pel que fa al Premi Reginó de centre, a més del que disposen els apartats a) i b), també es valorarà l’impuls, per part del centre, d’activitats que promoguin un enfocament en equitat de gènere, com ara la inclusió explícita de la perspectiva de gènere en el projecte educatiu del centre; disposar d’una persona referent de gènere; integrar la perspectiva de gènere en la comunicació del centre; disposar d’una secció de gènere a la biblioteca del centre; dur a terme activitats anuals de formació i sensibilització en equitat de gènere i de lluita contra la violència masclista adreçades a professorat i a alumnat del centre, i qualsevol altra activitat de promoció de la recerca en qüestions de gènere que el centre dugui a terme. A aquest efecte, els centres que vulguin participar en aquesta modalitat han de redactar i presentar, annexa a alguna de les sol·licituds dels seus alumnes que participin en aquesta convocatòria, una memòria expositiva breu dels mèrits en què es puguin valorar les activitats esmentades del centre en temes de gènere, segons el model normalitzat disponible al web de l’AGAUR.

A més, la valoració tindrà en compte la revisió dels treballs que farà el jurat amb la participació de l’Institut Català de les Dones, de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, de l’Institut Català Internacional per la Pau, de l’Institut Ramon Muntaner, Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana, de l'Escola d'Administració Pública, del Departament d’Ensenyament i de la Direcció General de Joventut, que podran tenir el suport d’especialistes i pedagogs i pedagogues per seleccionar els treballs presentats.

No optaran al premi els centres que hagin estat guardonats a la convocatòria anterior.

El jurat, per reconèixer l’esforç dels centres, podrà donar prioritat en la selecció a aquells que presentin treballs de qualitat en aquesta convocatòria per primera o segona vegada, pot tenir en consideració criteris de territorialitat i també pot reconèixer l’esforç dels centres en la presentació de treballs de recerca d’alumnat de cursos diferents de segon de batxillerat.