• Imprimeix
Beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya

Sol·licitar la beca

Sol·licitar la beca 610 - Beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement

El termini per presentar la sol·licitud és del 31 de juliol al 15 de setembre de 2017.

A la sol·licitud cal que adjunteu un únic arxiu amb:

 • Currículum acadèmic i professional que especifiqui:
  • Experiència professional en llocs de treball relacionats amb el turisme o el seu sector, tant en empreses públiques com privades, indicant les tasques realitzades i la data d’inici i la de finalització.
  • Titulació/ons universitària /es: nom de la/les titulació/ons, oficial/s de grau mitjà o superior (diplomatura, llicenciatura o grau), nom de la Universitat i any d'inici i de finalització dels estudis.
  • Estudis superiors als exigits (màsters, postgraus i/o doctorats): nom dels estudis, institució on s'han estudiat i data d'inici i de finalització dels estudis.
  • Cursos i/o seminaris relacionats amb l'objecte de la convocatòria, d'idiomes i d'informàtica de gestió, indicant el nom del centre on s’han cursat i la data d’inici i la de finalització (amb el nombre d’hores).
  • Cursos, seminaris, jornades i/o conferències impartides.
  • Altres mèrits que es puguin certificar.
  • Videocurrículum d'un minut màxim de durada. Caldrà detallar al currículum l'enllaç corresponent per poder visualitzar-lo.

Tota la informació exposada al currículum, s'haurà de poder acreditar si el Tribunal així ho requerís a les persones beneficiàries.

 1. Tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea.
 2. Posseir una titulació Universitària oficial de grau mitjà o superior (grau, diplomatura o llicenciatura) obtinguda en una universitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o estar en condicions d'obtenir-la mentre duri el període de lliurament de sol·licituds. En cas de  tenir una titulació d'universitats de països no membres de la Unió Europea, cal la homologació oficial del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
 3. Tenir l'empadronament a Catalunya mínim de dos anys, no necessàriament consecutius, en els darrers cinc anys.
 4. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català (nivell C1) o titulació equivalent.
 5. No estar separat/ada mitjançant resolució ferma dictada en expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques.
 6. No tenir més de 30 anys el dia de la publicació de la present resolució de convocatòria.
 7. Tenir coneixement de castellà i de l'idioma o idiomes oficials del país de destinació o bé del que habitualment s'utilitzi en les relacions professionals. Es valoraran els coneixements d'altres idiomes.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Les persones aspirants hauran de fer les proves escrites següents:

 1. Prova de coneixements generals d'economia, turisme i del sector i/o mercats emissors i receptors a Catalunya.
 2. Resolució d'un cas pràctic en l'idioma o idiomes escollits.
 3. Barem dels mèrits exposats al currículum.