• Imprimeix
Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 8598 - Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 17 d'octubre de 2017.

Com a norma general, no cal presentar documentació a la universitat, només en casos molt concrets. La informació al respecte es facilita a la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) just abans de començar a emplenar el formulari de sol.licitud.

Generals

  1. Tenir la nacionalitat espanyola.
  2. En el cas de ciutadans comunitaris o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguin la condició de residents permanents o que acreditin ser treballadors per compte propi o aliè. Aquests requisits no seran exigibles per a l'obtenció de la beca de matrícula. En el cas de estrangers no comunitaris, s’aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Els requisits esmentats s'hauran de reunir a 31 de desembre 2016.

Acadèmics

  1. Caldrà matricular-se d'un mínim de crèdits per a tots els cursos.
  2. A partir del segon curs també es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats el curs anterior.
  3. Es tindrà en compte la nota mitja de l'expedient.

Econòmics

  • Caldrà no superar els llindars de renda i patrimoni establerts a la convocatòria.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Tipus d'ajuts:

Beca de matrícula: La quantia de la beca de matrícula cobrirà l'import dels crèdits en què s'hagi matriculat l'estudiant per primera vegada en el curs 2017-2018. L'import serà el preu públic per serveis acadèmics fixat per a la titulació corresponent en el curs 2011-2012 incrementat en un 1%. No formen part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedeixin del mínim necessari per obtenir la titulació de què es tracti.

En el cas d'estudiants d'universitats privades, l'import d'aquesta beca no excedirà dels preus públics oficials establerts per a la mateixa titulació i pla d'estudis en els centres de titularitat pública de la seva mateixa comunitat autònoma.

Quantia fixa associada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1500€.

Quantia fixa associada a la renda de l'estudiant: 1500€.

Quantia variable lligada a la ponderació del rendiment acadèmic i de la renda. 

Per a quins estudis es pot sol·licitar beca? 

  • Ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’ Educació Superior conduent a títols oficials de Grau  i de Màster.
  • Ensenyaments universitaris conduents als títols oficials de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic i Arquitecta Tècnic.
  • Curs de preparació per accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques.
  • Complements de formació per a l’accés u obtenció del títol de Màster i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de Grau o per seguir els estudis oficials de grau. 

No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats.

Quin és l'import de la beca?
La quantia de la beca és el resultat de la suma dels diferents ajuts als quals tingui dret l'estudiant, més l'import de la matrícula que serà compensat directament per la universitat a l'estudiant.