• Imprimeix
Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL)

Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (curs 2015-2016)

Acrònim: GRAL

Inici termini: 07/08/2015

Fi termini: 15/10/2015

Més informació: beques@agaur.gencat.cat

 

El formulari de beca el trobareu a la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport: Sol·licitud Beca General

Per a qualsevol consulta referent al formulari, contacteu amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport: 91 327 76 81

Data màxima de presentació de sol·licituds: 15/10/2015

Objecte

Són beques convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) que, sota el principi d'igualtat d'oportunitats, faciliten l'accés als estudis universitaris.

Àmbit

L'AGAUR gestionarà i resoldrà les sol·licituds dels estudiants que cursin estudis en una universitat catalana i, a més, els estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), independentment d'on es trobi localitzat el seu domicili familiar.

Destinataris

Aquestes beques s'adrecen a estudiants universitaris que cursin:

- Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) conduents a títols oficials de Grau i de Màster.

- Ensenyaments universitaris conduents a títols oficials de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic.

- Curs de preparació per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques.

- Complements de formació per a l'accés o obtenció del títol de Màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de Grau o per seguir els estudis oficials de llicenciatura.

No s'inclouen en aquesta convocatòria les beques per a la realització d'estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni títols propis de les universitats.

Requisits

Generals

  • Tenir nacionalitat espanyola.
  • En el cas de ciutadans comunitaris o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requerirà que tinguin la condició de residents permanents o que acreditin ser treballadors per compte propi o aliè. Aquests requisits no seran exigibles per a l'obtenció de la beca de matrícula. En el cas d'estrangers no comunitaris, s'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Els requisits esmentats s'hauran de reunir a data 31 de desembre de 2014.

Acadèmics

  • Caldrà matricular-se d'un mínim de crèdits per a tots els cursos.
  • A partir del segon curs també es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats el curs anterior.
  • Es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient.

Econòmics

  • Caldrà no superar els llindars de renda i de patrimoni establerts a la convocatòria.

 

Tipus d'ajuts

Beca de matrícula: La quantia de la beca de matrícula cobrirà l'import dels crèdits en què s'hagi matriculat l'estudiant per primera vegada en el curs 2015-2016. L'import serà el preu públic per serveis acadèmics fixat per la titulació corresponent en el curs 2011-2012 incrementat en 1%. No formem part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedeixin del mínim necessari per a obtenir la titulació de què es tracti.

En el cas d'estudiants d'universitats privades, l'import d'aquesta beca no excedirà dels preus públics oficials establerts per a la mateixa titulació i pla d'estudis en els centres de titularitat pública de la seva mateixa comunitat autònoma.

Quantia fixa associada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1.500,00 euros.

Quantia fixa associada a la renda familiar de l'estudiant: 1.500,00 euros.

Quantia variable lligada a la ponderació del rendiment acadèmic i renda.

Import

La quantia de la beca és el resultat de la suma dels diferents ajuts als quals tingui dret l'estudiant, més l'import de la matrícula que serà compensat directament per la universitat a l'estudiant.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 15 d'octubre de 2015.

Lloc de presentació

El formulari de beca el trobareu a la següent pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport: Sol·licitud beca General.

Tot el procediment es realitzarà telemàticament. Per tant, no haureu d'imprimir en paper cap full de la sol·licitud per presentar-la físicament. Quan finalitzeu el procés de sol·licitud, el formulari us indicarà en quins casos haureu d'aportar documentació addicional que s'haurà de presentar a l'AGAUR.

Documentació

Cal aportar documentació juntament amb còpia del resguard de sol·licitud en els següents casos:

- Estudis universitaris amb canvi d'Universitat:

  • Per Grau i estudis universitaris de Primer i Segon Cicle: Certificació acadèmica del curs anterior.
  • Per estudis de Màster: Certificació acadèmica de tots els cursos que integren la titulació que dona accés al Màster en la qual han de constar totes les assignatures/crèdits cursats i la qualificació obtinguda.

- Si la seva unitat familiar ha tingut ingressos a l'estranger en l'exercici anterior caldrà que aporteu justificant de l'Administració Tributària corresponent.

- Si no ha pogut emplenar les dades relatives a la residència durant el curs escolar caldrà que aporteu còpia de la documentació acreditativa de la residència durant el curs acadèmic (contracte de lloguer, etc.)

- Si heu al·legat ser una unitat familiar independent caldrà que aporteu:

  • Justificant d'ingressos de l'any 2014.
  • Justificant de la titularitat o lloguer del domicili.

- Si no heu pogut validar el NIF/NIE d'algun dels membres computables de la unitat familiar haureu d'aportar còpia del document NIF/NIE del familiar corresponent.

Aquest documentació s'ha de lliurar a AGAUR (Passeig Lluís Companys, 23, 08010 de Barcelona).