• Imprimeix
Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL)

Beques de caràcter general i de mobilitat per a l'alumnat universitari i d'altres estudis superiors (curs 2011-2012)

Acrònim: GRAL

Inici termini: 28/07/2011

Fi termini: 14/10/2011

Més informació: beques@agaur.gencat.cat

 

Per a consultes referents al formulari, contacteu amb el Ministeri d'Educació al 902 11 12 25. 

Per a consultes sobre la tramitació i documentació a presentar, contacteu amb la vostra universitat. 

Per saber si es compleixen els requisits per l'obtenció de la beca, accediu a: Requisits per obtenir beca 


Data màxima de presentació de sol·licituds: 14/10/2011

Objecte

Aquesta convocatòria de beques constitueix un dels instruments que contribueixen de forma més eficaç a fer possible el principi d'igualtat d'oportunitats; i també, millora l'eficiència educativa donat que permet aprofitar les potencialitats de molts joves que pertanyen a famílies de baixes rendes.

Àmbit

Les beques universitàries són de dos tipus (incompatibles entre si): 

a) Beca general: els estudiants amb domicili familiar a Catalunya i que cursen estudis a una universitat catalana 

b) Beca de mobilitat: els estudiants que estudien a una universitat d'una comunitat autònoma diferent de la del seu domicili familiar. 

En el cas dels estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya, independentment d'on es trobi localitzat el seu domicili familiar, la beca que demanen té caràcter de beca general. 

Així mateix, si l'alumne opta per la matrícula parcial, es tractarà la sol·licitud com a beca de caràcter general, independentment d'on resideixi la seva unitat familiar. En aquest cas, tampoc es té mai dret a la beca de residència ni a la beca compensatòria/salari. 

En el cas de la beca general, podreu obtenir informació sobre l'estat de la beca a la consulta que trobareu al web de l'AGAUR. 

En el cas de la beca de mobilitat, podreu consultar l'estat de la beca a la pàgina web del Ministeri d'Educació.

Tipus d'ajuts

Beca general. Principals tipus de beca: 
- Beca de matrícula (exempció de preus públics) 
- Beca de transport urbà 
- Beca de desplaçament: aquest ajut és incompatible amb el de transport urbà i amb el de residència. 
- Beca de residència 
- Beca de material 
- Beca compensatòria o Beca salari (la beca salari és incompatible amb la beca de material i amb la de transport urbà). 
- Beca de rendiment acadèmic 

Beca de mobilitat. Principals tipus de beca: 
- Beca de matrícula (exempció de preus públics) 
- Beca de mobilitat especial amb o sense residència 
- Beca de mobilitat general amb o sense residència 

La quantia de la beca és el resultat de la suma dels diferents ajuts als quals tingui dret l'estudiant, més l'import de la matrícula que serà compensat directament per la universitat a l'estudiant. 

Destinataris

L'estudiantat universitari que estigui cursant o vagi a cursar estudis universitaris de qualsevol titulació homologada i que no estiguin en possessió de cap títol de Grau, de Màster Oficial, de Llicenciat, d'Enginyer o d'Arquitecte amb validesa a tot el territori espanyol. 

També podran sol·licitar aquestes beques per a cursar estudis de Màster oficial o de segon cicle els estudiants que hagin superat o estiguin en possessió d'un títol dels estudis previs que permetin l'accés al Màster o a l'esmentat 2n cicle. 

També podran sol·licitar aquestes beques els estudiants que cursin un curs de preparació per a accés de majors de 25 anys a una universitat pública. 

Es pot sol·licitar també per a cursar complements de formació per a l'accés o obtenció del títol de màster, de grau o per seguir els estudis oficials de llicenciatura.

Característiques

Per poder presentar la sol·licitud de beca cal complir els següents requisits: 
Requisits generals 
- Tenir la nacionalitat espanyola 
- En el cas dels estrangers (comunitaris i no comunitaris), caldrà que el sol·licitant o algun dels seus sustentadors principals hagi treballat a Espanya al llarg de l'any 2010. A més a més, els estrangers no comunitaris hauran d'acreditar la condició de residència. 

Requisits acadèmics 
Caldrà matricular-se d'un mínim de crèdits per a tots els cursos. 
A partir del segon curs també es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats el curs anterior. 

Requisits econòmics 
Caldrà no superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a la convocatòria. Podeu consultar els llindars de renda (Llindars renda familiar) a l'apartat "Recursos" al final d'aquesta pàgina.

Import

La quantia de la beca és el resultat de la suma dels diferents ajuts als quals tingui dret l'estudiant, més l'exempció dels preus públics.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és fins al dia 14 d'octubre de 2011

Lloc de presentació

El formulari de beca el trobareu a la següent pàgina web del Ministeri d'Educació (excepte per als alumnes de la UPC que haureu de fer la sol·licitud mitjançant la pàgina web de la vostra universitat): Sol·licitud Beca General 

Tot el procediment es realitzarà telemàticament. Per tant, no haureu d'imprimir en paper cap full de la sol·licitud per presentar físicament. Quan inicieu el procés de sol·licitud, el formulari us indicarà en quins casos haureu d'aportar documentació addicional a la vostra universitat. 

Consulteu a la unitat de beques de la vostra universitat o a la secretaria de la vostra escola/facultat els tràmits i calendaris que haureu de seguir.

Informació

Per a més informació, consulteu amb la unitat de beques de la vostra universitat. 

Per a consultes sobre el formulari, consulteu amb el Ministeri d'Educació, telèfon 902 11 12 25