• Imprimeix
Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (GRAL)

Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (curs 2014-2015)

Acrònim: GRAL

Inici termini: 08/08/2014

Fi termini: 15/10/2014

Més informació:  beques@agaur.gencat.cat

 

El formulari de beca el trobareu a la pàgina web del Ministeri d'Educació.


Per a qualsevol consulta referent al formulari contacteu amb el Ministeri d'Educació al 91 327 76 81. 

Data màxima de presentació de sol·licituds: 15/10/2014

Objecte

Aquesta convocatòria de beques constitueix un dels instruments que contribueixen de forma més eficaç a fer possible el principi d'igualtat d'oportunitats; i també, millora l'eficiència educativa donat que permet aprofitar les potencialitats de molts joves que pertanyen a famílies de baixes rendes.

Àmbit

L'AGAUR gestionarà les sol·licituds dels estudiants amb domicili familiar a Catalunya i que cursin estudis a una universitat catalana. 

La resolució de les sol·licitus dels estudiants que estudiïn a una universitat d'una comunitat autònoma diferent de la del seu domicili familiar, serà per part del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

En el cas dels estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya, independentment d'on es trobi localitzat el seu domicili familiar, la beca la gestionarà i resoldrà l'AGAUR. 

Tipus d'ajuts

Es poden optar a les següents beques/ajuts en funció del compliment dels requisits: 
-Beca de matrícula: Inclou l'import dels crèdits dels quals l'alumne es matriculi per primera vegada. L'import serà el preu públic oficial d'acord amb el que estableix la convocatòria de beques. 
-Quantia fixa associada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1.500 euros 
-Quantia fixa associada a la renda de l'estudiant: 1.500 euros 
-Quantia variable i diferent per als diferents sol·licitants que reuneixin els requisits. El seu import resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la seva renda familiar i es determinarà mitjançant l'aplicació d'una fórmula de repartiment (Vegeu article 9 de la convocatòria).

Destinataris

L'estudiantat universitari que estigui cursant o vagi a cursar estudis universitaris de qualsevol titulació homologada i que no estiguin en possessió de cap títol de grau, de màster oficial, de llicenciat, d'enginyer o d'arquitecte amb validesa a tot el territori espanyol. 

També podran sol·licitar aquestes beques per a cursar estudis de màster oficial o de segon cicle els estudiants que hagin superat o estiguin en possessió d'un títol dels estudis previs que permetin l'accés al màster o a l'esmentat segon cicle. 

També podran sol·licitar aquestes beques els estudiants que cursin un curs de preparació per a accés de majors de 25 anys a una universitat pública. 

Es pot sol·licitar també per a cursar complements de formació per a l'accés o obtenció del títol de màster, de grau o per seguir els estudis oficials de llicenciatura.

Característiques

Per poder presentar la sol·licitud de beca cal complir els següents requisits: 
Requisits generals 
- Tenir la nacionalitat espanyola 
- En el cas dels estrangers comunitaris caldrà que el sol·licitant o algun dels seus sustentadors principals hagi treballat a Espanya al llarg de l'any 2013. Aquest requisit no será exigible per a l'obtenció de la beca de matrícula. A més a més, els estrangers no comunitaris hauran de tenir el permís de residència permanent.

Per tal de poder optar a la beca s'han de complir els requisits generals, acadèmics i econòmics.

Import

La quantia de la beca és el resultat de la suma dels diferents ajuts als quals tingui dret l'estudiant, més l'import de la matrícula que serà compensat directament per la universitat a l'estudiant.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és fins al dia 15 d'octubre de 2014.

Lloc de presentació

El formulari de beca el trobareu a la pàgina web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Tot el procediment es realitzarà telemàticament. Per tant, no haureu d'imprimir en paper cap full de la sol·licitud per presentar físicament. Quan inicieu el procés de sol·licitud, el formulari us indicarà en quins casos haureu d'aportar documentació addicional que s'haurà de presentar a l'AGAUR. 

Informació

Per a més informació, consulteu amb la unitat de beques de la vostra universitat. 

Per a consultes sobre el formulari, consulteu amb el Ministeri d'Educació, telèfon 91 327 76 81.

Documentació

Cal aportar la documentació juntament amb còpia del resguard de sol.licitud en els següents casos: 

1- Estudis universitaris amb canvi d'Universitat: 
. PER GRAU i estudis universitaris de PRIMER I SEGON CICLE: 
-Certificació Acadèmica del curs anterior. 
. PER MÀSTER: 
-Certificació Acadèmica de tots els cursos que integren la titulació que dóna accés al Màster, en què constin les assignatures cursades, nombre de crèdits i qualificació. 
2- Si la seva unitat familiar ha percebut ingressos a l'estranger en l'exercici anterior: 
-Justificant de l'Administració Tributària corresponent. 
3- Si no ha pogut emplenar les dades relatives a la seva residència durant el curs escolar: 
-Documentació acreditativa a la seva residència durant el curs. 
4- Si vostè ha al.legat ser unitat familiar independent: 
- Jusitificant d'ingressos de l'any 2013. 
- Justificant de la titularitat o lloguer del domicili. 
5- Si no s'ha pogut validar el NIF/NIE d'algun/s dels membres computables de la unitat familiar: 
- NIF/NIE del familiar corresponent.

Aquests documents els ha de lliurar a la seu de l'AGAUR (Pg.Lluís Companys, 23, 08010 de Barcelona) o a la Unitat de beques de la Universitat en la qual estigui matriculat.