• Imprimeix
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2017-2019)

Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya (SGR 2014-2016)

Acrònim: SGR

Inici termini presentació sol·licituds: 19/12/2013

Fi termini presentació sol·licituds: 03/02/2014

Més informació: Elvira Reche elvira.reche@gencat.cat

Objecte

L’objecte de la convocatòria és donar suport als grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques, per tal de reconèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves activitats científiques.

Sol·licitants

Poden beneficiar-se d’aquesta convocatòria tots els grups de recerca de les universitats situades a Catalunya, els centres públics i privats i les fundacions hospitalàries situades a Catalunya sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que reuneixin els requisits que s'especifiquen per a cada modalitat a la convocatòria.

Tipus d'ajuts

Aquesta convocatòria comprèn dues modalitats de grups. Tots els grups de recerca resultants tindran la consideració de Grups de Recerca de la Generalitat de Catalunya. 
- Modalitat A: Suport a grups de recerca emergents (GRE) 
- Modalitat B: Suport a grups de recerca consolidats (GRC)

Requisits

Requisits pels grups de recerca emergents (GRE):

 1. Trajectòria: els GRE han de tenir una trajectòria breu de treball conjunt, que en cap cas no pot ser superior als tres anys. Tanmateix, i per tal de demostrar el potencial dels membres per consolidar el grup, han d’indicar les accions científiques que han portat a terme conjuntament alguns membres del grup. La trajectòria conjunta es podrà demostrar, en aquest sentit, a través de diferents indicadors: publicacions; projectes de recerca; contractes o convenis; accions de transferència; organització de seminaris, congressos o reunions científics; organització i direcció de màsters o programes de doctorat, etc. Per acció conjunta s’entén aquella en què hagin participat com a mínim dos membres del grup.
 2. Membres: els GRE han d’estar formats per un mínim de tres investigadors, dos dels quals han de ser doctors vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca i amb dedicació completa. Els contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes similars s’equipararan a contractes de dedicació completa. Un d’aquests dos investigadors doctors haurà d’assumir la coordinació del grup.
 3. Projectes: algun membre del GRE ha de tenir o haver tingut, com a investigador responsable, un projecte de recerca, un contracte o un conveni de recerca (de com a mínim 20.000 euros) en actiu durant el període 2009-2013.

Requisits pels grups de recerca consolidats (GRC):

 1. Trajectòria: els GRC han de tenir una trajectòria consolidada de treball conjunt de com a mínim tres anys. Per tal de demostrar aquesta trajectòria, s’han d’indicar les accions científiques que han portat a terme conjuntament alguns membres del grup. La trajectòria conjunta es podrà demostrar, en aquestes sentit, a través de diferents indicadors: publicacions; projectes de recerca; contractes o convenis; accions de transferència; organització de seminaris, congressos o reunions científics; organització i direcció de màsters o programes de doctorat, etc. Per acció conjunta s’entén aquella en què hagin participat com a mínim dos membres del grup.
 2. Membres: els GRC han d’estar formats per un mínim de cinc investigadors, tres dels quals han de ser doctors vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca i amb dedicació completa. Els contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes similars s’equipararan a contractes de dedicació completa. Un d’aquests dos investigadors doctors haurà d’assumir la coordinació del grup.
 3. Projectes: el grup ha d’acreditar tenir o haver tingut com a mínim un projecte de recerca, un contracte o un conveni de recerca (de com a mínim 20.000 euros) en actiu durant el període 2009-2013. L’investigador o la investigadora responsable del projecte, el contracte o el conveni ha de ser un membre del grup.
 4. Direcció de tesis doctorals: s’ha d’haver dirigit, entre el conjunt de membres doctors del grup, un mínim de dues tesis doctorals durant el període 2009-2013. Les tesis dirigides s’han d’haver llegit en el moment de presentar la sol·licitud o tenir la data fixada per a la lectura.

Per a ambdues modalitats

 1. Un mateix investigador o investigadora no pot constar com a membre en més d’una sol·licitud.
 2. Els membres dels grups poden ser de diferents institucions de Catalunya.
 3. Els investigadors d’institucions de fora de Catalunya o vinculats a empreses o a administracions podran constar a la sol·licitud com a col·laboradors del grup de recerca. S’entenen com a col·laboracions externes aquelles col·laboracions puntuals amb personal de diferents institucions però que no desenvolupen una tasca estable ni contínua amb el grup. Les col·laboracions no computaran com a membres del grup.
 4. El personal de suport administratiu i el personal tècnic de suport a la recerca que no tinguin caràcter investigador no computaran com a membres del grup.
 5. El personal investigador predoctoral podrà constar com a membre del grup si té una vinculació mitjançant beca o contracte amb alguna universitat o centre de recerca de Catalunya.

Els grups de recerca reconeguts com a emergents o singulars a la convocatòria SGR 2009 no poden presentar-se com a grups emergents a aquesta convocatòria.

Durada

El període d'execució començarà el  01/01/2014 i finalitzarà el 30 d'abril del 2016.