• Imprimeix
Ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2017-2019)

Convocatòria d'ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca de Catalunya (SGR 2014-2016)

Acrònim: SGR

Inici termini presentació sol·licituds: 19/12/2013

Fi termini presentació sol·licituds: 03/02/2014

Més informació: Elvira Reche elvira.reche@gencat.cat

Disposeu dels models de justificació (memòria econòmica i memòria científica) al final d’aquesta pàgina. El termini màxim per presentar la justificació és el 12 de juliol de 2017.

Objecte

L’objecte de la convocatòria és donar suport als grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques, per tal de reconèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves activitats científiques.

Sol·licitants

Poden beneficiar-se d’aquesta convocatòria tots els grups de recerca de les universitats situades a Catalunya, els centres públics i privats i les fundacions hospitalàries situades a Catalunya sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que reuneixin els requisits que s'especifiquen per a cada modalitat a la convocatòria.

Tipus d'ajuts

Aquesta convocatòria comprèn dues modalitats de grups. Tots els grups de recerca resultants tindran la consideració de Grups de Recerca de la Generalitat de Catalunya. 
- Modalitat A: Suport a grups de recerca emergents (GRE) 
- Modalitat B: Suport a grups de recerca consolidats (GRC)

Requisits

Requisits pels grups de recerca emergents (GRE):

 1. Trajectòria: els GRE han de tenir una trajectòria breu de treball conjunt, que en cap cas no pot ser superior als tres anys. Tanmateix, i per tal de demostrar el potencial dels membres per consolidar el grup, han d’indicar les accions científiques que han portat a terme conjuntament alguns membres del grup. La trajectòria conjunta es podrà demostrar, en aquest sentit, a través de diferents indicadors: publicacions; projectes de recerca; contractes o convenis; accions de transferència; organització de seminaris, congressos o reunions científics; organització i direcció de màsters o programes de doctorat, etc. Per acció conjunta s’entén aquella en què hagin participat com a mínim dos membres del grup.
 2. Membres: els GRE han d’estar formats per un mínim de tres investigadors, dos dels quals han de ser doctors vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca i amb dedicació completa. Els contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes similars s’equipararan a contractes de dedicació completa. Un d’aquests dos investigadors doctors haurà d’assumir la coordinació del grup.
 3. Projectes: algun membre del GRE ha de tenir o haver tingut, com a investigador responsable, un projecte de recerca, un contracte o un conveni de recerca (de com a mínim 20.000 euros) en actiu durant el període 2009-2013.

Requisits pels grups de recerca consolidats (GRC):

 1. Trajectòria: els GRC han de tenir una trajectòria consolidada de treball conjunt de com a mínim tres anys. Per tal de demostrar aquesta trajectòria, s’han d’indicar les accions científiques que han portat a terme conjuntament alguns membres del grup. La trajectòria conjunta es podrà demostrar, en aquestes sentit, a través de diferents indicadors: publicacions; projectes de recerca; contractes o convenis; accions de transferència; organització de seminaris, congressos o reunions científics; organització i direcció de màsters o programes de doctorat, etc. Per acció conjunta s’entén aquella en què hagin participat com a mínim dos membres del grup.
 2. Membres: els GRC han d’estar formats per un mínim de cinc investigadors, tres dels quals han de ser doctors vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca i amb dedicació completa. Els contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes similars s’equipararan a contractes de dedicació completa. Un d’aquests dos investigadors doctors haurà d’assumir la coordinació del grup.
 3. Projectes: el grup ha d’acreditar tenir o haver tingut com a mínim un projecte de recerca, un contracte o un conveni de recerca (de com a mínim 20.000 euros) en actiu durant el període 2009-2013. L’investigador o la investigadora responsable del projecte, el contracte o el conveni ha de ser un membre del grup.
 4. Direcció de tesis doctorals: s’ha d’haver dirigit, entre el conjunt de membres doctors del grup, un mínim de dues tesis doctorals durant el període 2009-2013. Les tesis dirigides s’han d’haver llegit en el moment de presentar la sol·licitud o tenir la data fixada per a la lectura.

Per a ambdues modalitats

 1. Un mateix investigador o investigadora no pot constar com a membre en més d’una sol·licitud.
 2. Els membres dels grups poden ser de diferents institucions de Catalunya.
 3. Els investigadors d’institucions de fora de Catalunya o vinculats a empreses o a administracions podran constar a la sol·licitud com a col·laboradors del grup de recerca. S’entenen com a col·laboracions externes aquelles col·laboracions puntuals amb personal de diferents institucions però que no desenvolupen una tasca estable ni contínua amb el grup. Les col·laboracions no computaran com a membres del grup.
 4. El personal de suport administratiu i el personal tècnic de suport a la recerca que no tinguin caràcter investigador no computaran com a membres del grup.
 5. El personal investigador predoctoral podrà constar com a membre del grup si té una vinculació mitjançant beca o contracte amb alguna universitat o centre de recerca de Catalunya.

Els grups de recerca reconeguts com a emergents o singulars a la convocatòria SGR 2009 no poden presentar-se com a grups emergents a aquesta convocatòria.

Durada

El període d'execució començarà el  01/01/2014 i finalitzarà el 30 d'abril del 2016.