• Imprimeix
Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2017)

Tramitació de l'ajut

Tramitació de l'ajut 20806 - Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2017) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Termini de presentació de sol·licituds: de 15.01.2018 a 28.02.2018 (tancat)

 

La sol·licitud consta de dues parts:

En primer lloc, s'ha de descarregar el Formulari a un disc local. El formulari es pot emplenar amb les dades generals i desar tantes vegades com sigui necessari mentre es treballa.

També heu de descarregar l'Annex al formulari, emplenar-lo amb la informació requerida i convertir-lo en format PDF sense excedir del màxim de fulls indicats a cada apartat.

Una vegada emplenat el Formulari i havent adjuntat l'Annex al formulari, haureu de tornar l’Apartat Tràmits i enviar telemàticament la sol·licitud.

El tràmit generarà un acusament de rebuda que podreu descarregar com a comprovant d'haver presentat la sol·licitud, i que també podreu rebre per correu electrònic si així ho heu assenyalat a la sol·licitud.

Les persones candidates han de complir els requisits següents:

a) Haver obtingut el títol de doctor entre les dates previstes en la convocatòria corresponent (s’entén com a data d’obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).

El període d’obtenció del títol de doctorat es pot ampliar (segons la convocatòria) si la persona candidata justifica qualsevol d’aquests supòsits durant aquest període:

- Haver gaudit d’un període de baixa per maternitat o paternitat.

- Haver tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

- Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

b) Tenir, en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora, un mínim de 2 anys d’experiència postdoctoral fora de l’Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d’estada postdoctoral sigui, com a mínim, de 2 anys.

c) No haver residit o treballat a l’Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

No

Durada i període

Els contractes objecte d’aquest ajut tenen la durada prevista en la convocatòria corresponent.

Les entitats beneficiàries dels ajuts han d’incorporar la persona candidata i formalitzar el contracte d’acord amb la normativa vigent corresponent dins del període comprès entre la data de publicació de la resolució de concessió al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la data prevista en la convocatòria corresponent.

El fet de no haver signat el contracte corresponent dins del període establert, s’entendrà com una renúncia tàcita a l’ajut concedit.

Import de l'ajut

L’import de l’ajut per a la contractació del personal investigador és el que preveu la convocatòria corresponent. Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte durant el temps que preveu la convocatòria corresponent de l’ajut i inclou la retribució que ha de percebre el personal investigador, i la quota patronal de la Seguretat Social.

L’entitat beneficiària de l’ajut, si ho creu oportú, pot incrementar el sou del personal investigador contractat amb fons propis i fer-se càrrec, a més, de la quota patronal de la Seguretat Social corresponent.

Addicionalment, l’ajut compta amb un import complementari de valor determinat en la convocatòria corresponent. Aquest ajut està adreçat exclusivament a les accions que implementi la persona candidata durant el període de gaudi del contracte objecte de l’ajut i que ha de gestionar l’entitat beneficiària mateixa. Les despeses durant el període d’execució de l’activitat subvencionada ha d’estar realment pagades en el moment de la justificació de l’ajut.