• Imprimeix
Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2016)

Acceptar l'ajut

Acceptar l'ajut 20806 - Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2016) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El document d'acceptació s'ha de presentar al registre de l'AGAUR en el termini de trenta dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució d'atorgament a l'e-tauler de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'AGAUR, juntament amb la documentació requerida.

Documents a adjuntar al document normalitzat d'acceptació:

a) Còpia del NIF, el passaport o el NIE de la persona candidata.

b) Còpia del títol de doctorat o del resguard de la sol·licitud d'expedició del títol de doctorat de la persona candidata.

c) Si escau, declaració responsable de la persona candidata d'haver gaudit de la baixa maternal, del permís de paternitat o de la dedicació a fills menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial, o bé haver patit una malaltia greu o accident. A aquesta declaració s'haurà d'adjuntar la documentació preceptiva.

d) Acreditació original per part del personal investigador responsable que ha tutelat o està tutelant l'estada o les estades postdoctorals realitzades fora de l'Estat espanyol de les activitats desenvolupades i de les dates en què s'han dut a terme aquestes estades.

e)* Còpia de l’escriptura de constitució de l’entitat beneficiària i dels seus estatuts.

f)* Còpia del document d’identificació del representant legal de l’entitat beneficiària i document acreditatiu dels poders.

g)* Informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-la pública, d’acord amb els criteris corporatius que s’adoptin o, en el seu cas, d’acord amb el desenvolupament reglamentari corresponent.

No cal presentar aquesta documentació si ja s’ha lliurat a qualsevol òrgan de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar vàlidament a l’Administració i que no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, s’ha d’especificar per escrit la data i l’òrgan on es van presentar els documents i el procediment a què corresponen.

*En el cas de les universitats i dels centres de recerca del programa CERCA, no s’ha de presentar la documentació inclosa prevista en els apartats e), f) i g).

No

Les entitats beneficiàries dels ajuts han d'incorporar la persona candidata i formalitzar el contracte d'acord a la normativa vigent corresponent dins del període comprès entre la data de publicació de la resolució de concessió i l'1 de gener de 2018.