• Imprimeix
Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2016)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 20806 - Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2016) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Termini de presentació: del 18 d'octubre a l'1 de desembre.

La sol·licitud consta de dues parts:

  • Formulari
  • Annex al formulari

En primer lloc, s'ha de descarregar el Formulari a un disc local. El formulari es pot emplenar amb les dades generals i desar tantes vegades com sigui necessari mentre es treballa.

També heu de descarregar l'Annex al formulari, emplenar-lo amb la informació requerida i convertir-lo en format PDF sense excedir del màxim de fulls indicats a cada apartat.

Una vegada emplenat el Formulari i havent adjuntat l'Annex al formulari, haureu de tornar l’Apartat Tràmits i enviar telemàticament la sol·licitud.

El tràmit generarà un acusament de rebuda que podreu descarregar com a comprovant d'haver presentat la sol·licitud, i que també podreu rebre per correu electrònic si així ho heu assenyalat a la sol·licitud.

Les persones candidates han de complir els requisits següents:

a) Haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2014 (s’entén com a data d’obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).

El període d’obtenció del títol de doctorat pot ser de l’1 de gener de 2007 al 31 de desembre de 2014 si es justifica qualsevol d’aquests supòsits durant aquest període:

- Haver gaudit d’un període de baixa per maternitat o paternitat.

- Haver tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

- Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

b) Tenir, en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora, un mínim de dos anys d’experiència postdoctoral fora de l’Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, independentment del tipus de vinculació, es pot haver dut a terme en institucions diferents, sempre que el període total d’estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos anys.

c) No haver residit o treballat a l’Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

 

No

Durada i període

L’ajut va destinat a subvencionar la despesa contractual generada durant un període de 2 anys.

Les entitats beneficiàries dels ajuts han de formalitzar el contracte d’acord a la normativa vigent corresponent dins del període comprès entre la data de publicació de la resolució de concessió al tauler electrònic de la Generalitat i l’1 de gener de 2018.

Atenent  a les disponibilitats pressupostàries, aquests ajuts es podran renovar per un any més prèvia presentació dels informes corresponents i seguint les condicions i els requisits que s’estableixin a la convocatòria corresponent.

Import de l'ajut

L’import de l’ajut per a la contractació del personal investigador és de 86.000,00 euros. Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte durant els 2 anys de l’ajut i inclou la retribució que ha de percebre el personal investigador, i la quota patronal de la Seguretat Social.

L’entitat beneficiària de l’ajut haurà d’assumir qualsevol increment dels costos contractuals derivat de qualsevol incidència que es produeixi.

L’entitat beneficiària de l’ajut, si ho creu oportú, pot incrementar el sou del personal investigador contractat amb fons propis i fer-se càrrec, a més, de la quota patronal de la Seguretat Social corresponent.

Addicionalment, l’ajut compta amb un import complementari de 6.000,00 euros adreçat exclusivament a les accions que implementi la persona candidata durant el període de gaudi del contracte objecte de l’ajut i que gestionarà  la mateixa entitat beneficiària.