• Imprimeix
Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2017)

Beques i ajuts postdoctorals en el marc del programa Beatriu de Pinós (BP-DGR 2014). Modalitat B

UE flag

Acrònim: BP-B

Inici termini: 05/12/2014

Fi termini: 05/02/2015

Més informació: Bernat Xancó i Ribot (bxanco@gencat.cat)

El termini de presentació de sol·licituds és des del 05/12/2014 al 05/02/2015 (tancat)

Objecte

L'objecte d'aquesta modalitat és atorgar 60 ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries situades a Catalunya per a la contractació de personal investigador doctor al sistema de ciència i tecnologia català.

Sol·licitants

Poden beneficiar-se d'aquesta convocatòria les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries situats a Catalunya. Queden exclosos d'aquesta convocatòria els centres tecnològics, els centres de suport a l'activitat tecnològica i els centres de difusió tecnològica.

Destinataris

Els candidats han de complir els següents requisits:

  1. Haver obtingut el títol de doctorat entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2012 o haver obtingut el títol de doctorat entre l’1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2012 si es justifica, durant aquest període, que s’ha gaudit d’un període de maternitat o paternitat, que s’han tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial o que s’ha patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als 6 mesos.
  2. Tenir, en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora, un mínim de dos anys d’experiència postdoctoral fora de l’Estat espanyol. Aquesta experiència postdoctoral, entesa com una estada en una universitat o centre diferent al d’obtenció i realització del doctorat, es pot haver realitzat en institucions diferents, sempre i quan el període total d’estada postdoctoral sigui, com a mínim, de dos anys.
  3. Ser autor o coautor d’almenys una publicació original, en revistes o editorials de referència dins l’àmbit, en el moment de presentar la sol·licitud.
  4. No haver residit o treballat a l’Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers dos anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Durada

L’ajut va destinat a subvencionar la despesa contractual generada durant un període de 2 anys. Les entitats beneficiàries dels ajuts han de formalitzar el contracte corresponent dins del període comprès entre la data de publicació de la resolució de concessió al tauler d’anuncis de l’AGAUR i l’1 d’octubre de 2015.

Import

L’import de l’ajut per a la contractació del personal investigador és de 85.022,40 euros. Aquesta quantitat finança el cost de cada contracte durant els 2 anys de l’ajut i inclou la retribució que ha de percebre el personal investigador i la quota patronal de la Seguretat Social.
Addicionalment, s’atorgarà a l’entitat beneficiària un ajut complementari de 6.000,00 euros, gestionat per la pròpia entitat, adreçat exclusivament a les activitats de formació i capacitació i a la realització d’altres accions destacades de recerca que desenvolupi la persona candidata contractada durant els dos anys de l’ajut.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és des del 05/12/2014 al 05/02/2015 (tancat)

Resolució

El termini legal màxim de resolució és de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la beca sol·licitada s’entén desestimada per silenci administratiu.

Altres

Aquest ajut està cofinançat per la Comissió Europea a través de les accions Marie Curie-Cofund del Programa Persones del Setè programa marc de recerca i desenvolupament tecnològic de la Unió Europea (7PM). Les persones investigadores contractades en el marc d'aquests ajuts es consideren també Marie Curie fellows i no podran beneficiar-se, simultàniament, de més d'una Acció Marie Curie finançada per la Comissió Europea.