• Imprimeix
Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2017)

Beques i ajuts postdoctorals en el marc del programa Beatriu de Pinós (BP-DGR 2014). Modalitat A.

Acrònim: BP-A

Inici termini: 05/12/2014

Fi termini: 05/02/2015

Més informació: Bernat Xancó i Ribot (bxanco@gencat.cat)

 

El termini de presentació de sol·licituds és des del 05/12/2014 al 05/02/2015 (tancat)

Objecte

L'objecte d'aquesta modalitat és atorgar 25 beques per fer estades de recerca postdoctoral de dos anys de durada en universitats i centres de recerca de fora de l’Estat espanyol. 

Sol·licitants

Aquesta Modalitat va dirigida al personal investigador que hagi obtingut el títol de llicenciatura, grau o equivalent o el títol de doctorat a una universitat del sistema universitari català i que no hagi realitzat una o vàries estades postdoctorals a l'estranger amb una durada total igual o superior als dos anys.

Destinataris

Els candidats de la Modalitat A del programa Beatriu de Pinós hauran de complir els tres requisits següents:

  1. Estar en possessió del títol de doctorat en el moment de presentar la sol·licitud.
  2. Haver obtingut el títol de doctor després de l’1 de gener de 2011 o bé després de l’1 de gener de 2009 si es justifica, durant aquest període, que s’ha gaudit d’un període de maternitat o paternitat, que s’han tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial o que s’ha patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als 6 mesos.
  3. Haver obtingut el títol de llicenciatura, grau o equivalent o el títol de doctorat d’una universitat del sistema universitari català.

El personal investigador que ha obtingut el títol de llicenciatura, grau, o equivalent fora del sistema universitari català no podrà fer l’estada postdoctoral al mateix país on ha obtingut qualsevol d'aquests títols

El personal investigador no podrà fer l’estada a la mateixa institució on ha fet i/o obtingut el títol de doctorat.

Queden excloses d'aquesta modalitat les persones que en el moment de presentar la sol·licitud ja hagin realitzat una o vàries estades postdoctorals a l’estranger amb una durada total igual o superior als dos anys i les persones que s'hagin beneficiat d'aquesta modalitat en anteriors convocatòries d'aquest programa. 

Durada

Les beques per a les estades de recerca postdoctorals a l’estranger són de dos anys. Aquestes estades postdoctorals s’han d’iniciar dins del període comprès entre la data de publicació de la resolució de concessió al tauler d’anuncis de l’AGAUR i l’1 d’octubre de 2015.

Import

Els imports bruts anuals de les beques i l’ajut en concepte de despeses de desplaçament es determinen a les bases de la convocatòria d’acord al país de destinació.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és des del 05/12/2014 al 05/02/2015 (tancat)

Resolució

El termini legal màxim de resolució és de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la beca sol·licitada s’entén desestimada per silenci administratiu.