• Imprimeix
Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2019)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 6039 - Ajuts per a la formació i contractació de personal investigador novell (FI 2019) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 25 d'octubre de 2018

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud electrònica:

- El document annex normalitzat que inclou un currículum breu de la persona sol·licitant, el resum del projecte de recerca de la tesi i dels objectius científics de l’any següent. En aquest document annex també s’ha d’incloure un document que indiqui o acrediti la referència de la concessió del projecte de recerca finançat o algun document que permeti identificar el conveni o el contracte de recerca al qual estan vinculats la tesi doctoral i el director o directora de tesi.

- Les persones estrangeres que no disposin de NIE han d’adjuntar una còpia del passaport.

Una vegada tramesa la sol·licitud electrònicament, i dins del mateix termini, la persona sol·licitant ha de trametre una còpia de la sol·licitud degudament signada per ella mateixa i pel director o directora de tesi al lloc indicat per la institució d’adscripció (universitat, centre de recerca o fundació hospitalària) en la qual es demana l’ajut

Documentació que s'ha de lliurar amb la còpia física de la sol·licitud:

- El document annex normalitzat, incloent-hi el document identificatiu del conveni o el contracte de recerca

- Les persones estrangeres que no disposin de NIE han d’adjuntar una còpia del passaport.

- Les persones sol·licitants que es presentin en un centre diferent de la seva universitat de llicenciatura, grau o diplomatura, o de la universitat on han cursat els estudis de màster, han de presentar, juntament amb la còpia de la sol·licitud, la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament del títol.

b) Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura en el qual consti la nota mitjana, calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen al Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre.

c) Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic dels estudis de màster, amb la nota mitjana calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen al Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre.

d) En el cas que la nota mitjana no estigui calculada d’acord amb el que disposa el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, la fotocòpia compulsada dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura, diplomatura i màster ha d’anar acompanyada del document “Declaració de nota mitjana” que hi ha al lloc web de l’AGAUR degudament emplenat.

e) Les persones sol·licitants que hagin cursat totalment o parcialment els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura, diplomatura o màster en centres de fora del sistema universitari de l’Estat espanyol han d’acompanyar els expedients acadèmics de les declaracions d’equivalència calculades, d’acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (<http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html>).

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds l'AGAUR publicarà a la seva pàgina web una llista amb la identificació de la persona sol·licitant i el centre d'adscripció

1. Complir un dels requisits d’accés al doctorat que preveu l’article 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, amb les precisions següents:

a) Haver finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2016 i el moment de presentar la sol·licitud.

b) També podran participar en la convocatòria les persones sol·licitants que hagin finalitzat els estudis a partir de l’1 de gener de 2013, si entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2015 han estat en una de les següents situacions:

- Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat. 

- Haver tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.

- Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.

c) Estar acceptades al programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya en el moment d'acceptació de l'ajut.

d) Estar matriculades, el curs 2018-2019, de la tutela acadèmica del doctorat, en una universitat del sistema universitari de Catalunya, en el moment d'incorporar-se a l'entitat d'adscripció.

e) No estar en possessió del títol de doctorat.

f) La nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic per als estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau, diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica, ha de ser igual o superior a 6,50 (escala de 0 a 10), calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen al Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional.

En el cas que la nota mitjana no estigui calculada d’acord amb el que disposa el Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, la fotocòpia compulsada dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura, diplomatura i màster ha d’anar acompanyada del document “Declaració de nota mitjana” que hi ha al lloc web de l’AGAUR degudament emplenat.

En el cas d’estudis cursats a l’estranger, la nota mitjana de l’expedient acadèmic ha de calcular-se d’acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (<http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html>).

g) La tesi doctoral de les persones candidates ha de formar part d’un projecte de recerca competitiu o bé d’un conveni o un contracte de recerca o de transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses privades. En el cas dels convenis o els contractes de recerca o de transferència de coneixement, aquests han de tenir un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros.

Els projectes de recerca competitius, els convenis i els contractes esmentats han d’estar vigents en el moment de presentar la sol·licitud i en el de la incorporació del candidat a l’entitat d’adscripció. Els projectes concedits però encara no vigents es tindran en compte sempre que estiguin degudament acreditats.

No es consideren projectes de recerca competitius, convenis o contractes de recerca els ajuts de suport als grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya (SGR).

h) La persona candidata no pot haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d’una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

i) En resten excloses les persones candidates que hagin gaudit totalment o parcialment d’aquest ajut en convocatòries anteriors.

j) Cada persona candidata només pot presentar una sol·licitud.

2. Els directors o directores de tesi de les persones candidates que consten a les sol·licituds han de complir els requisits següents:

a) Formar part del personal funcionari o vinculat, segons els estatuts o mitjançant un contracte, a l’entitat on s’adscrigui l’ajut. En tots els casos, aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment de la tesi doctoral de la persona candidata.

b) Formar part d’un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR) vigent durant el període de contractació de la persona candidata

c) Estar vinculats al projecte de recerca, al conveni o al contracte al qual es vinculi la tesi doctoral de la persona candidata.

d) Cada director o directora de tesi només pot constar com a tal en una sol·licitud.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

DURADA

Els ajuts concedits tenen una durada d’un any i es poden renovar un màxim de dues anualitats.

Al final de cada any el personal investigador contractat ha de presentar una memòria del treball desenvolupat, els objectius i el pla de treball per a l’any següent. La renovació dels ajuts per a l’any següent està condicionada a la valoració positiva de les memòries, als requisits que preveuen les bases reguladores i a la convocatòria corresponent per a la renovació dels ajuts i la disponibilitat pressupostària.

Tant la lectura de la tesi doctoral com la baixa del programa de doctorat comporten la finalització del contracte i la pèrdua de l’ajut.

BENEFICIARIS

Es poden beneficiar d’aquesta convocatòria les universitats del sistema universitari català, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin capacitat de contractació laboral.

AJUTS

L’ajut concedit es destina a finançar la despesa contractual generada durant el període d’un any Els contractes, juntament amb la incorporació de la persona candidata, s'iniciaran com a molt tard l'1 de març de 2019. Tots els contractes han de començar el primer dia de mes.

Pel que fa a les persones candidates extracomunitàries, els contractes poden començar fins a l'1 de maig de 2019. En casos excepcionals i degudament justificats, l'AGAUR podrà autoritzar l'ampliació del termini d'incorporació fins a l'1 de juliol de 2019. La sol·licitud d'ampliació s'ha de demanar dins del termini per a la seva incorporació.

 QUANTIA SUBVENCIONABLE

L’ajut atorgat és destina a finançar el salari i la quota patronal de la Seguretat Social del personal investigador contractat. Per a la primera anualitat, la retribució bruta anual mínima de les persones contractades és de 14.700,00 euros.

Aquesta convocatòria està subvencionada pel Fons Social Europeu.

Per a totes les persones beneficiàries que gaudeixin del programa FI com a mínim durant tres mesos, l’AGAUR fa efectiu a les universitats l’import corresponent als preus públics de la tutela acadèmica del doctorat per al curs acadèmic 2018-2019.

El personal investigador contractat amb una permanència en el programa més gran de 6 mesos podrà disposar de finançament addicional per realitzar activitats de formació