• Imprimeix
Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2017)

Renovar l'ajut

Renovar l'ajut 6039 - Ajuts per a la formació i contractació de personal investigador novell (FI 2017) Departament d'Empresa i Coneixement

Les persones candidates han de presentar les sol·licituds a les universitats i els centres de recerca d'acord amb el calendari següent:

 • Del 15 al 30 de setembre de 2016 per a les persones candidates a les quals els hi finalitza el contracte entre el 31 de desembre de 2016 i el 31 de març de 2017.
  Els comitès científics o els òrgans equivalents de cada universitat o centre avaluaran el treball de la persona candidata i, si escau, faran arribar, a l'AGAUR la proposta de renovació, entre l’1 i el 31 d’octubre de 2016.
 • Del 15 al 30 de gener de 2017 per a les persones candidates a les quals els hi finalitza el contracte entre el 30 d’abril de 2017 i el 31 de juliol de 2017.
  Els comitès científics o els òrgans equivalents de cada universitat o centre avaluaran el treball de la persona candidata i, si escau, faran arribar, a l'AGAUR la proposta de renovació, entre l’1 i el 15 de febrer de 2017.
 • Del  15 al 30 de maig de 2017 per a les persones candidates a les quals els hi finalitza el contracte entre el 31 d’agost de 2017 i el 30 de novembre de 2017.
  Els comitès científics o els òrgans equivalents de cada universitat o centre avaluaran el treball de la persona candidata i, si escau, faran arribar, a l'AGAUR la proposta de renovació, entre l’1 i el 15 de juny de 2017.
 1. Les persones candidates han d’haver estat contractades l’any 2016 en el marc del programa FI de la Generalitat de Catalunya per a la primera o la segona anualitat.
 2. Estar matriculat/da en el curs 2016-2017 en un programa de doctorat d’una universitat catalana.
 3. Els beneficiaris hauran de comptar, a més,  amb  l’informe favorable de la comissió acadèmica del programa de doctorat o de l’escola de doctorat, d’acord amb el que es disposa en la base 21c de la llei 14/2011 d’1 de juny;  en el moment d’incorporar-se a l'  anualitat corresponent.

 4. No haver llegit la tesi doctoral.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit

Ajuts
L’ajut concedit es destina a finançar la despesa contractual generada durant els 12 mesos de la segona o tercera anualitat i financia el salari i la quota patronal de la Seguretat Social del personal investigador contractat.

Quantia

CONCEDITS PER CONVOCATÒRIA 2a anualitat 3a anualitat
Conv. 2014 – FI DGR 2015 Resolució ECO/ 1788/2014 de 23 de juliol (DOGC núm. 6674 de 29.07.2014)   15.600,00€
Conv. 2015 – FI DGR 2016 Resolució ECO/ 1794/2015 de 28 de juliol (DOGC núm. 6926 de 03.08.2015) 15.600,00€  

L’import es liquida en 12 mensualitats i es fa efectiu directament a l'entitat beneficiària un cop aquesta ha comunicat a l'AGAUR la pròrroga del contracte.