• Imprimeix
Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2017)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 6039 - Ajuts per a la formació i contractació de personal investigador novell (FI 2017) Departament d'Empresa i Coneixement

El termini per presentar la sol·licitud és del 10 al 28 de setembre de 2016

 1. Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud electrònica:
 2. Documentació que s'ha de lliurar amb la còpia de la sol·licitud.
  • En tots els casos, document que indiqui o acrediti la referència de de concessió del projecte de recerca finançat o algun document que permeti identificar el conveni o contracte de recerca al qual estan vinculats el projecte de tesi i el director o la director del projecte de tesi.
  • En els casos de que les persones sol·licitants es presentin en un centre diferent de la seva universitat de llicenciatura, grau, diplomatura o de la universitat on han cursat els estudis de màster han de presentar, juntament amb la còpia de la sol·licitud, la documentació següent
   • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de  pagament del títol
   • Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial de la llicenciatura  i del màster en el qual consti la nota mitjana, el nombre de crèdits de cada assignatura o, si no és possible, el nombre d’hores
   • En el cas de que en els certificats acadèmics oficials no hi consti la nota mitjana calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen en el RD 1125/2003 de 5 de setembre. caldrà aportar també el document de Declaració de nota mitjana , emplenat degudament d'acord amb les instruccions que l'acompanyen. 
   • Les persones sol·licitants que hagin cursat els estudis de llicenciatura, grau o màster en centres de fora del sistema universitari de l’Estat espanyol han d'acompanyar les certificacions amb les declaracions d’equivalència calculades d’acord amb el que es disposa en les Resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària. http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html. 
   • En el cas de les certificacions acadèmiques redactades en un idioma diferent de l’espanyol o del català, la institució d’adscripció pot demanar la corresponent traducció jurada a un d’aquests idiomes.
  1. Complir un dels requisits d’accés al doctorat previstos a l’article 6 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat i els requisits establerts en aquesta base i que no tinguin el títol de doctor/a amb les precisions següents.

   Quan s'accedexi al doctorat amb estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura, diplomatura més estudis de màster o equivalent

   • Els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura, diplomatura han d'haver finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud.
   • Els estudis de màster o equivalent han d’haver finalitzat entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2016.

Quan s'accedexi al doctorat, només amb una titulació de Llicenciatura, Grau, Enginyeria, Arquitectura sense necessitat d'acreditar estudis de màster;  aquests han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2014 i la data de finalització del termini del període de presentació de sol·licituds

En el cas de que s'accedeixi al doctorat d'acord amb el que es disposa en la base 6d del RD 99/2011 de 28 de gener, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l’1 de gener de 2014 i la data de finalització del termini del període de presentació de sol·licituds.

També poden ser sol·licitants les persones físiques en possessió del títol de Llicenciat, Enginyeria o Arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) després de l’1 de gener de 2014.

Requisits necessaris per accedir a la beca

 1. Estar matriculat el curs 2016-2017 de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l’acceptació.
 2. No estar en possessió del títol de Doctor/a.
 3. La nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic de la persona candidata ha de ser la següent:
  • Per als estudis de primer i segon cicle de llicenciatura, enginyeria o arquitectura ha de ser igual o superior a 6,50 (escala 0-10), calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen en el RD 1125/2003 de 5 de setembre.
  • Per als estudis de grau ha de ser igual o superior a 6,50 (escala 0-10), calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen en el RD 1125/2003 de 5 de setembre.
  • Per a la diplomatura, l'enginyeria tècnica o l'arquitectura tècnica ha de ser igual o superior a 6,50 (escala 0-10), calculada d'acord amb els criteris que s'especifiquen en el RD 1125/2003 de 5 de setembre.
 4. El projecte de recerca de les persones candidates ha de formar part d'un projecte de recerca competitiu en actiu en el moment de presentar la sol•licitud, o bé d'un conveni o contracte de recerca o transferència de coneixement amb entitats públiques o empreses privades amb un valor mínim de 24.000,00 (vint-i-quatre mil) euros, en el moment de presentar la sol·licitud. No es consideren projectes de recerca competitius, convenis o contractes de recerca els ajuts de suport als grups de recerca (SGR) de Catalunya. Els projectes concedits però encara no vigents es consideraran, sempre que estiguin degudament acreditats.
 5. El projecte de recerca  competitiu o el contracte o conveni  també han d'estar vigents en el moment d'incorporació a l'ajut.
 6. Els programes de doctorat han de ser d'una universitat del sistema universitari català.
 7. Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d'una durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. 
 8. Queden excloses les persones candidates que hagin gaudit totalment o parcialment d'aquest ajut en convocatòries anteriors. 
 9. Els directors/es de tesi de les persones sol·licitants han de formar part del personal funcionari o vinculat, segons els estatuts, o mitjançant un contracte, a la universitat o el centre de recerca o la fundació hospitalària en què s'adscrigui l'ajut. En tots el casos, aquesta vinculació ha de garantir suficientment la supervisió i el seguiment del projecte de tesi de la persona candidata. Tots els directors/es de tesi han de formar part d'un SGR de la Generalitat de Catalunya vigent en el moment de presentar la sol·licitud. El director o la directora del projecte de tesi també ha d'estar vinculat al projecte de recerca, el contracte o el conveni al qual es vinculi el projecte de la persona sol·licitant.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

 1. Aquest programa té una durada de tres anys per mitjà de contracte.
 2. Al final de cada any, les persones candidates han de presentar una memòria del treball desenvolupat i els objectius i el pla de treball per a l’any següent. La renovació dels ajuts per a l’any següent està condicionada a l’avaluació positiva dels projectes, d’acord amb els criteris establerts en la convocatòria corresponent per a la renovació dels ajuts i amb la disponibilitat pressupostària.
 3. La lectura de la tesi comporta la finalització del contracte i la finalització del programa.

Beneficiaris
Es poden beneficiar d’aquesta convocatòria les universitats del sistema universitari català, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin capacitat de contractació laboral i desenvolupin un projecte de recerca vigent i finançat.

Ajuts

 1. L’ajut concedit es destina a finançar la despesa contractual generada durant el període d’un any. Els contractes subvencionats s’han de formalitzar com a molt tard l' 1 de març de 2017 i s’han d’ajustar a la legislació laboral i fiscal vigent.
 2. En relació amb les candidatures extracomunitàries, els contractes es poden formalitzar fins a l’1 de maig de 2017.  Així mateix i en casos excepcionals i degudament justificats l'AGAUR podrà autoritzar l'ampliació del termini d'incorporació, per als beneficiaris de l'ajut amb nacionalitat d'un país no comunitari. La sol·licitud d'ampliació s'ha de demanar dins del termini per a la seva incorporació. La no-obtenció de les autoritzacions legals corresponents i la impossibilitat de formalitzar el contracte implica la renúncia tàcita a l’ajut atorgat.
 3. Tots els contractes han de començar el dia primer de mes.

Quantia subvencionable

 

Aquesta convocatòria està cofinançada pel Fons Social Europeu

 1. L' ajut atorgat està destinat a finançar el salari i la quota patronal de la Seguretat Social del personal investigador contractat. La quota patronal de la Seguretat Social que s’aporti s’ha de calcular d’acord amb els tipus de cotització que corresponguin a cada any.
 2. Per a la primera anualitat, la retribució bruta anual de les persones contractades és de 14.400€.
 3. A més, per a totes les candidatures beneficiàries, l’AGAUR farà efectiu a les universitats l’ import corresponent a la tutela acadèmica del doctorat per al curs acadèmic 2016-2017.
 4. El personal investigador contractat amb una permanència en el programa més gran de 6 mesos podrà disposar de finançament addicional per realitzar activitats de formació.