• Imprimeix
Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2018)

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2015)

Acrònim: FI

Inici termini: 01/09/2014

Fi termini: 22/09/2014

Més informació: Antoni Morell antoni.morell@gencat.cat

Sí el sol·licitant ha cursat els estudis en centres de fora del sistema universitari espanyol, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). És responsabilitat del sol·licitant demanar a l'ANECA l'esmentada equivalència que té la informació a disposició dels usuaris al portal http://notasmedias.aneca.es

 

 

Data màxima de presentació de sol·licituds: 22/09/2014

Objecte

Atorgar ajuts a les universitats, els centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-los en grups de recerca que desenvolupin un projecte vigent i finançat de recerca i desenvolupament. 

Renovar els ajuts a la contractació per a la propera anualitat, concedits d'acord amb les resolucions; ECO 1551/2012, de 26 de juliol (DOGC 6184 de 02.08.2012)ECO/1639/2013 de 22 de juliol (DOGC núm. 6426 de 26.07.2013)

Àmbit

Persones amb titulació universitària que vulguin cursar estudis de doctorat.

Sol·licitants

Nova concessió: 
Complir un dels requisits d'accés al doctorat previstos a l'article 6 del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, que no tinguin el títol de doctor/a amb les precisions següents: 
- Els estudis de màster o equivalent han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2014. 
- En el cas dels estudis de grau d'una durada mínima de 300 ECTS, els sol·licitants han d'estar en possessió del títol de grau en el moment de presentar la sol·licitud. 
També poden ser sol·licitants les persones físiques en possessió del títol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiència investigadora (DEA) després de l'1 de gener de 2012. 
b) Estar matriculat el curs 2014-2015 de la tutela acadèmica del doctorat en el moment de l'acceptació. 
c) No estar en possessió del títol de doctor/a. 
d) La nota mitjana mínima de l'expedient acadèmic, dels estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o diplomatura de la persona candidata ha de ser igual o superior a 6,50. 

Renovació: 
Persones beneficiàries que han gaudit d'un ajut durant l'any 2014 i que encara no hagin gaudit dels 3 anys del programa. 

Durada

La durada del contracte serà d'un any i es podrà prorrogar anualment en el marc d'aquest programa fins a un màxim de 3 anys, sempre que es compleixin els requisits previstos a les corresponents convocatòries de renovació.

Import

14.400,00 euros bruts anuals el primer any. 
15.600,00 euros bruts anuals el segon i tercer any. 
L'ajut també es fa càrrec de l'import del preu públic de la matrícula de tutela de tesi. 
3.000,00 euros per portar a terme activitats de formació, (durant els tres anys de l'ajut) 

Aquesta convocatòria està cofinançada pel Fons Social Europeu

Termini de presentació

Nova concessió: 
De l'1 al 22 de setembre de 2014. 

Renovacions: 
Segons la data d'inici de contracte.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits. 

Un cop s'ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. 
En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop emplenada la sol·licitud de manera electrònica, podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. L'AGAUR comprovarà a través de la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades identificatives del sol·licitant. En cas que aquesta comprovació no sigui possible es requerirà al sol·licitant per tal que presenti la documentació identificativa corresponent. 

A més, el sol·licitant ha de trametre una còpia de la sol·licitud degudament signada per ella mateixa i pel director o la directora del projecte de tesi al lloc indicat per la institució per a la qual es demana l'ajut

Resolució

El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expresa, l'ajut solicitat s'entén desestimat per silenci. 

Notificació de la resolució

La resolució de concessió dels ajuts es notifica mitjançant la publicació al tauler d'anuncis de l'AGAUR. Per tal de fer-ne més difusió, i a efectes informatius, es pot consultar el resultat de la resolució en aquesta pàgina web.

Enllaços