• Imprimeix
Ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI-2018)

Ajuts destinats a universitats centres de recerca i fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell (FI-DGR 2012).

FES

 

 

 

 

 

Acrònim: FI

Inici termini: 05/09/2011

Fi termini: 22/09/2011

Més informació: Antoni Morell antoni.morell@gencat.cat

Concedir ajuts a les universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar investigadors novells i promoure la qualitat en la recerca, mitjançant la incorporació d'aquests en grups de recerca que desenvolupin un projecte d'R+D vigent. 

Renovar els ajuts a la contractació per a la propera anualitat, concedits d'acord amb les resolucions IUE/2365/2009 de 29 de juliol (DOGC núm. 5456 de 02.09.09), i IUE/2644/2010 de 30 de juliol (DOGC núm. 5687 de 06.08.10). 

 

 

Data màxima de presentació de sol·licituds: 22/09/2011

Àmbit

Titulats universitaris.

Sol·licitants

Nova concessió: 
- Llicenciats, Enginyers, Arquitecte superiors; que a més hagin superat 60 ECTS de màster. 
- Graduats que tinguin 300 ECTS entre estudis de grau i postgrau (almenys 60 ECTS de màster). 
- Diplomats que tinguin 300 ECTS entres estudis de diplomatura i de màster (almenys 60 ECTS de màster). 
- Llicenciats, Enginyers, Arquitecte superiors; que hagin obtingut la suficiència investigadora/DEA amb posterioritat a l'1 de gener de 2009. 

La data de finalització dels estudis de màster ha de ser entre l'1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2011. 
Tots han d'estar matriculats en la fase de recerca d'un doctorat en el moment d'acceptació de l'ajut. 

Renovació: 
- Beneficiaris que han gaudit d'un ajut durant l'any 2011 i que encara no hagin gaudit dels 3 anys del programa.

Import

Nova concessió: 
14.400,00 euros bruts anuals. Aquest import es liquidarà en 12 mensualitats. 
Els contractes inclouran els preus públics de la matrícula en la tutela de tesi. Per als que gaudeixin de la condició de beneficiari l'any 2012 el curs de referència de la matrícula serà el curs 2011-12. 

L'import d'aquests ajuts serà liquidat directament a les universitats. 

Termini de presentació

Nova concessió: 
Del 5 al 22 de setembre de 2011. 

Renovació 
Segons la data d'inici del contracte.

Lloc de presentació

Nova concessió: 
La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona candidata, amb el vistiplau del director/a del projecte de recerca i no pot superar el nombre de fulls que s'estableixin. 
Les sol·licituds es presentaran electrònicament. Una còpia, en paper, de la mateixa s'haurà de fer arribar al centre d'adscripció dins del mateix termini

Resolució

Nova concessió: Prevista durant la 1a quinzena de febrer de 2012. 

Renovació: Segons la data d'inici del contracte.