• Imprimeix
Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (RELIG)

Sol·licitar la subvenció, convocatòria 2017

Sol·licitar la subvenció, convocatòria 2017 11269 - Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (RELIG) Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Termini de presentació de sol·licituds: del 28 d’agost al 19 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Juntament amb la sol·licitud s'ha de trametre la documentació següent:

a) Annex al formulari de sol·licitud, on s'ha d'especificar la informació següent:

Títol del projecte.

Adscripció a algun dels àmbits de recerca assenyalats a la base reguladora 5.

Antecedents i estat actual del tema que es proposa per a la recerca.

Argumentació dels objectius, pla de treball i cronograma.

Metodologia prevista per a la recerca.

Model de seguiment i avaluació del projecte.

Descripció de l'organigrama de treball i coordinació.

Bibliografia relacionada amb la temàtica.

Impacte i aplicabilitat del projecte, tenint en compte les propostes d'intervenció que en poden derivar.

Pressupost de l'activitat, desglossat per conceptes d'acord amb el model normalitzat.

Currículum de l'investigador o investigadora principal i dels membres de l'equip de recerca en relació amb l'objecte de la convocatòria i el tema de la recerca.

Sol·licitud de la/les matriu/s de dades que consta/en a la convocatòria, si escau.

Qualsevol altra informació que estableixi la convocatòria corresponent.

b) Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb l'Agència Tributària de Catalunya, així com amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

c) Declaració responsable de no tenir cap deute contret amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes.

d) Declaració responsable de no haver sol·licitat ni rebut ajuts, premis o subvencions pel mateix projecte de la Generalitat de Catalunya o d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. En cas contrari, cal concretar en un full adjunt els ajuts, premis o subvencions rebuts i/o sol·licitats.

e) Declaració responsable que es compleix la normativa vigent sobre propietat intel·lectual, en el supòsit que l'activitat objecte de subvenció es realitzi utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d'autor.

f) Declaració responsable sobre el compliment de les mesures d'integració social de persones discapacitades d'acord amb la normativa vigent.

g) Declaració responsable d'eradicació de la violència masclista d'acord amb la normativa vigent.

h) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de política lingüística.

i) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

j) Declaració responsable que són certes i completes les dades que es detallen en la sol·licitud, així com en tota la documentació annexa.

Les declaracions responsables dels apartats b) i c) han estat incorporades al formulari de sol·licitud i posteriorment en el de l'acceptació de l'ajut, i les declaracions responsables dels apartats del d) al j) han estat incorporades al formulari de sol·licitud.

La sol·licitud incorpora una autorització a l'AGAUR per fer les consultes necessàries a l'efecte de verificar les dades d'identitat de la persona signant i les dades d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant, així com de comprovar que l'entitat sol·licitant està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no s'autoritzi la comprovació, l'entitat ha de trametre juntament amb la sol·licitud una fotocòpia compulsada del document d'identitat de la persona signant i del document d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant, així com els certificats acreditatius corresponents.

En cas de resultar beneficiària, la persona sol·licitant haurà de presentar el full de domiciliació bancària degudament emplenat, d'acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. No cal presentar aquesta documentació en el cas que s'hagi presentat amb anterioritat en el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi sofert cap modificació. En aquest cas, caldrà indicar la data i l'òrgan de presentació de la documentació i el procediment a què fa referència.

La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació de les bases reguladores.

L'AGAUR pot demanar tota la informació complementària que consideri necessària per avaluar les sol·licituds.

Si la sol·licitud no inclou la documentació exigida a la base 8.1, o qualsevol altra documentació essencial per a la valoració de la sol·licitud, l'AGAUR requerirà a l'entitat sol·licitant que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb l'audiència prèvia a la persona interessada. En conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Es consideren subvencionables els treballs de recerca que versin sobre algun dels temes inclosos en els àmbits de recerca que s’indiquen a continuació i, en general, tots els que desenvolupin l’objecte que estableix la base 1 establerta a l’Ordre GAH/1386/2017:

  1. a) Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.
  2. b) Diàleg interreligiós, diàleg entre una determinada fe i la cultura catalana i occidental actual i/o diàleg entre ateisme o agnosticisme i religió o fe.
  3. c) Religió i mitjans de comunicació.
  4. d) Gestió pública de la diversitat religiosa.
  5. e) El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme.
  6. f) Religió, democràcia i actitud davant les minories.
  7. g) Religió i joves.

Són prioritaris els projectes relacionats amb els apartats a), b) i c).

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

En la sol·licitud s’ha de determinar la persona responsable de l’execució del projecte.

L’execució del projecte correspon a un equip de recerca adscrit a l’entitat beneficiària.

Els equips de recerca han d’estar constituïts per:

a) Un mínim de quatre persones investigadores amb dos doctors/ores, de les quals, com a mínim dues han de tenir dedicació completa i estar vinculades estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca.

Una d’aquestes dues persones assumeix la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació de l’entitat beneficiària.

Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys computen com a membres de l’equip de recerca amb vinculació permanent.

b) La resta de l’equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament a les persones beneficiàries, becaris/àries, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l’equip sempre que tingui caràcter investigador.

Els membres dels equips de recerca poden ser de diferents universitats o centres de recerca, però el projecte, a efectes econòmics i administratius, resta vinculat a la institució d'adscripció de la persona responsable.

Poden formar part dels equips de recerca persones vinculades a altres institucions o entitats no universitàries ni de recerca relacionades amb el tema d'estudi de la proposta.

No pot constar cap persona com a membre de dos o més equips de recerca.