• Imprimeix
Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs 2017-2018 (MOBINT 2017)

Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs 2014-2015 (MOBINT 2014)

Acrònim: MOBINT

Inici termini: 26/06/2014

Fi termini: 25/07/2014

Més informació: Blanca Riu beques_agaur@agaur.gencat.cat

S'ha publicat la convocatòria de l'ajut MOBINT 2014. 
Si voleu rebre informació presencial sobre aquesta convocatòria heu de sol·licitar una cita prèvia.

 

Data màxima de presentació de sol·licituds: 25/07/2014

Objecte

L'objecte de la convocatòria és concedir ajuts a l'estudiantat de les universitats catalanes que hagi obtingut una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d'estudis en altres països.

Tipus d'ajuts

- Modalitat A: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc del programa ERASMUS, adreçada a l'estudiantat de les universitats catalanes. 
- Modalitat B: estada acadèmica, amb reconeixement acadèmic, en el marc dels programes de mobilitat internacional, adreçada a l'estudiantat de les universitats catalanes. 

Sol·licitants

- Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de l'estudiantat no comunitari, acreditar la condició de persona resident. Queda exclòs l'estudiantat que es trobi en situació d'estada. 
- Haver formalitzat la matrícula en una universitat del sistema universitari de Catalunya en el curs acadèmic 2013-2014, aquesta situació s'ha de mantenir mentre duri l'ajut. 
- Tenir, com a mínim, una nota mitjana ponderada de 5,70 de l'expedient per a les branques de coneixement d'enginyeria i arquitectura o de 6,30 per a la resta de branques de coneixement. 
- Haver superat, en el moment de presentar la sol·licitud, 60 crèdits com a mínim. 
- Haver estat seleccionat o seleccionada per una universitat catalana per a una estada en el marc dels programes de mobilitat internacional. L'AGAUR pot requerir a la persona sol·licitant l'acreditació d'aquest punt, en qualsevol moment del procediment. 
- Tenir el coneixement suficient de la llengua de la docència de la universitat o del centre de destinació. 

Destinataris

L'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes, per al curs 2014-2015.

Durada

Independentment de la durada de l'estada, el temps màxim per al qual es concedirà l'ajut objecte d'aquesta convocatòria serà de sis mesos.

Característiques

Les sol·licituds seran seleccionades segons els criteris i les puntuacions següents (d'acord amb la disponibilitat pressupostària de la convocatòria): 
a) Criteris acadèmics (60/100). 
b) Coneixement de la llengua de docència de la universitat o del centre de destinació (30/100). 
c) País de destinació (10/100). 

En igualtat de puntuacions, es donarà prioritat a aquelles persones sol·licitants que no hagin rebut aquests ajuts el curs 2013-2014.

Import

Es concedirà un ajut de 200 euros mensuals per una durada màxima de sis mesos.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el divendres día 25 de juliol.

Lloc de presentació

La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar la persona interessada per via electrònica a través de l'Oficina Virtual de Tràmits de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a l'adreça electrònica http://www.gencat.cat/ovt. 
Un cop s'ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. 
En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d'identificació dels acceptats per la seu electrònica, un cop omplerta la sol·licitud de manera electrònica podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida. 
En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l'escrit, la sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l'hora de presentació i el número de registre d'entrada. 

Resolució

Sis mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC.

Informació

Per a més informació, podeu contactar amb l'AGAUR mitjançant el correu electrònic informació de la convocatòria MOBINT.

Documentació

Vegeu l'apartat "Recursos"