• Imprimeix
Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs 2017-2018 (MOBINT 2017)

Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs 2016-2017 (MOBINT 2016)

Acrònim: MOBINT

Inici termini: 10/05/2016

Fi termini: 9/06/2016

Més informació: estudiants.agaur@gencat.cat

Data màxima de presentació de sol.licituds: 9/06/2016

Objecte

Són ajuts a l'estudiantat de les universitats catalanes que hagin estat seleccionats o seleccionades per a una estada acadèmica de mobilitat, per tal de contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d’estudis en altres països.

Sol.licitants

Als estudiants de les universitats catalanes amb estades internacionals i amb reconeixement acadèmic, per al curs 2016-2017.

 

Durada

Les estades acadèmiques de mobilitat s'han de dur a terme en el període comprès entre el mes de juny de 2016 i el mes d'octubre de 2017.

Import

L'import de l'ajut serà de 200€ mensuals fins a un màxim de 1.200€

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 10 de maig de 2016 i finalitza el dia 9 de juny de 2016.

Informació

Requisits:

Modalitat A: s’ha d’estar matriculat o matriculada en una universitat del sistema universitari de Catalunya, en algun dels estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de grau o màster universitari segons el Departament d’Empresa i Coneixement (EMC) de la Generalitat de Catalunya (http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do?idioma=ca), o d’estudis de primer i segon cicle, o només de segon cicle,de les universitats catalanes, amb l’organització, l’estructura, la durada i les característiques acadèmiques equivalents als estudis que condueixen als títols universitaris oficials de primer cicle, de primer i segon cicle, o només de segon cicle, situació que s’ha de mantenir mentre duri l’ajut.

Modalitat B: s’ha d’estar matriculat o matriculada en una universitat del sistema universitari de Catalunya, en algun dels estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de grau o màster universitari, o d’estudis de primer i segon cicle, o només de segon cicle, situació que s’ha de mantenir mentre duri l’ajut.

En les dues modalitats cal complir els requisits següents:

a) Haver superat, en el moment de presentar la sol·licitud, 60 crèdits, com a mínim. Excepcionalment, per a aquells programes de mobilitat obligatòria de les universitats catalanes especificats a l’apartat VI de la convocatòria, la data límit per complir i acreditar aquest requisit és el 30 de setembre de 2016.

b) Haver estat seleccionat o seleccionada per una universitat del sistema universitari de Catalunya per a una estada en el marc dels programes de mobilitat internacional. L’AGAUR pot requerir a la persona sol·licitant que acrediti aquest punt en qualsevol moment del procediment.

c) Tenir un coneixement suficient de la llengua de docència de la universitat o del centre de destinació.

d) Tenir com a mínim una nota mitjana ponderada de 5,70 de l’expedient per als estudis de la branca de coneixement d’enginyeria i arquitectura, i de 6,30 per a la resta de branques de coneixement, calculada d’acord amb els criteris d’aquesta convocatòria.

Per als estudis de segon cicle i de màster universitari es té en compte, també, la nota mitjana dels estudis que hi han donat accés per al càlcul de la nota mitjana global.

Resten exclosos:

Per a ambdues modalitats, queden exclosos d’aquesta convocatòria els estudis de màster no universitari, els cursos de postgrau, els d’extensió universitària, els doctorats i els títols propis; en queden excloses les pràctiques que no tinguin reconeixement acadèmic.

Com a programes de mobilitat en resten exclosos els programes d’Erasmus Mundus i les pràctiques o les estades fetes un cop finalitzats els estudis i que no tenen reconeixement acadèmic.

Només es pot gaudir de cada modalitat d’aquest ajut un cop al llarg dels estudis