• Imprimeix
Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs 2017-2018 (MOBINT 2017)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 5440 - Ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes per al curs 2017-2018 (MOBINT 2017) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini de presentació de sol·licituds va des del dia 22 de juliol i fins al 15 de setembre de 2017.

a) Credencial emesa per la universitat o el centre d’origen que acrediti que la persona sol·licitant ha estat seleccionada per fer una estada acadèmica de mobilitat amb reconeixement acadèmic el curs 2017-2018. En aquest certificat, cal fer-hi constar la informació següent: la modalitat de l’estada, la universitat o el centre de destinació, el país de destinació, la durada en mesos i la llengua de docència en què s’imparteixen els estudis a la universitat o al centre de destinació. També ha de constar que l’estada és amb reconeixement acadèmic. En cas de discrepàncies entre la durada de l’estada, la modalitat i la llengua de docència sol·licitada per la persona interessada i la informació que consta als documents oficials emesos per la universitat d’origen, preval la informació emesa per la universitat o el centre d’origen.

b) Expedient acadèmic o document, degudament segellat pel centre, en què es faci constar la nota mitjana de l’expedient acadèmic (amb un decimal), calculada d’acord amb el que estableix aquesta convocatòria; el nombre de crèdits superats fins al moment, i els crèdits matriculats i aprovats en el curs vigent.

c) Per acreditar el coneixement de llengües, com a requisit o com a mèrit, s’ha d’aportar la documentació acreditativa oficial corresponent.

d) L’estudiantat de màster universitari ha d’aportar un document, segellat degudament pel centre, en què es faci constar la nota mitja de l’expedient acadèmic (amb un decimal) dels estudis que hi han donat accés, calculada d’acord amb el que estableix aquesta convocatòria.

e) En relació amb les persones no comunitàries, cal l’autorització legal corresponent, d’acord amb la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social.

Requisits:

Per ambdues modalitats s’ha d’estar matriculat o matriculada en una universitat del sistema universitari de Catalunya, en algun dels estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial de grau o màster universitari segons el Departament d’Empresa i Coneixement (EMC) de la Generalitat de Catalunya (http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do?idioma=ca), situació que s’ha de mantenir mentre duri l’ajut i cal complir els requisits següents:

a) Haver superat, en el moment de presentar la sol·licitud, 60 crèdits, com a mínim. Excepcionalment, per a aquells programes de mobilitat obligatòria de les universitats catalanes la data límit per complir i acreditar aquest requisit és el 30 de setembre de 2017.

b) Haver estat seleccionat o seleccionada per una universitat del sistema universitari de Catalunya per a una estada en el marc dels programes de mobilitat internacional. L’AGAUR pot requerir a la persona sol·licitant que acrediti aquest punt en qualsevol moment del procediment.

c) Acreditar un nivell B2 d’una de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).

En el cas que la llengua o les llengües de docència en què s’imparteixen els estudis no coincideixin amb la que l’estudiant ha acreditat, entre les que s’han descrit al paràgraf anterior, a més, l’estudiant ha d’acreditar un nivell B2 d’aquesta llengua de docència, excepte que la llengua de docència sigui una de les oficials de Catalunya.

d) Tenir com a mínim una nota mitjana ponderada de 5,70 de l’expedient per als estudis de la branca de coneixement d’enginyeria i arquitectura, i de 6,30 per a la resta de branques de coneixement, calculada d’acord amb els criteris d’aquesta convocatòria.

Per als estudis de màster universitari es té en compte, també, la nota mitjana dels estudis que hi han donat accés per al càlcul de la nota mitjana global.

Resten exclosos:

Per a ambdues modalitats, queden exclosos d’aquestes bases reguladores els estudis de màster no universitari, els cursos de postgrau, els d’extensió universitària, els doctorats i els títols propis; en queden excloses les pràctiques que no tinguin reconeixement acadèmic.

Com a programes de mobilitat en queden exclosos els programes d’Erasmus Mundus (amb finançament) i les pràctiques o les estades fetes un cop finalitzats els estudis i que no tenen reconeixement acadèmic.

Només es pot gaudir de cada modalitat d’aquest ajut un cop al llarg dels estudis

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

L'import de l'ajut serà de 200€ mensuals fins a un màxim de 1.200€.