• Imprimeix
Acreditació econòmica per a formalitzar la matrícula com a becari/ària condicional (sense el pagament dels serveis acadèmics) - Procediment MATRC 2017-2018

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 10111 - Acreditació econòmica per a formalitzar la matrícula com a becari/ària condicional (sense el pagament dels serveis acadèmics) - Procediment MATRC 2017-2018 Departament d'Empresa i Coneixement

Independentment del resultat de la vostra acreditació, cal que demaneu la beca de caràcter General i de Mobilitat per al curs 2017-2018, convocada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

 Aquest tràmit es pot fer per internet sense certificat digital o amb certificat digital.

El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 16 de juny de 2017 i fins al dia 16 d’octubre de 2017.

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través del Portal Tràmits gencat de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya.
Un cop s’ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya, s’entendrà completat el procés de presentació de la sol·licitud.

L’AGAUR podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació del procediment la documentació que consideri necessària per tal d’acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquest procediment. La no-aportació de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar la no-acreditació de caràcter econòmic.

Poden obtenir l'acreditació de caràcter econòmic els estudiants que es matriculin d’un ensenyament que condueix a l’obtenció del títol oficial de grau, de primer i/o segon cicle i de màster universitari d’un centre propi d’una universitat pública de Catalunya.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.