• Imprimeix
Acreditació econòmica per a formalitzar la matrícula com a becari/ària condicional (sense el pagament dels serveis acadèmics) - Procediment MATRC 2017-2018

Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula universitària sense efectuar-ne el pagament per al curs 2015-2016 (MATRC)

Data màxima de presentació de sol·licituds: 15/10/2015

ACRÒNIM: MATRC

Inici termini: 7/07/2015

Fi termini: 15/10/2015

Més informació: beques.agaur@gencat.cat

Objecte

L'objecte d'aquest procediment consisteix en l'obtenció d'una acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusió de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics, adreçada als estudiants que vulguin sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, el curs acadèmic 2015-2016.

Els estudiants que disposin d'una credencial de becari de la convocatòria general del curs 2014-15 no han de sol·licitar aquesta acreditació.

Sol·licitants

Estudiants que es matriculin d'un ensenyament que condueixi a l'obtenció del títol oficial de grau, de primer i/o segon cicle i de màster universitari d'un centre propi d'una universitat pública de Catalunya.

Característiques

Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a través del portal Tràmits Gencat al lloc web, <http://web.gencat.cat/ca/tramits>.

L'AGAUR comprovarà el compliment dels requisits econòmics previstos a la Resolució de 28 de juliol de 2014 de la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2014-2015 per a estudiants d'ensenyament postobligatoris (BOE núm. 191, de 7.8.2014).

La renda a efecte d'aquesta acreditació s'obtindrà per agregació de les rendes de l'exercici de 2014 de cadascun dels membres computables de la unitat familiar.

Resolució

L'AGAUR emetrà una acreditació que s'haurà de presentar en el moment de formalitzar la matrícula, on constarà, si escau, el compliment dels requisits econòmics a l'efecte de quedar exempts de l'abonament dels preus públics pels serveis acadèmics en el moment de formalitzar la matrícula.

No obstant això, les universitats poden tenir en compte la resta de requisits previstos a la convocatòria de beques de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, a l'hora de formalitzar la matrícula sense el pagament dels preus públics dels serveis acadèmics corresponents.

Informació

Per a més informació, podeu contactar amb l'AGAUR mitjançant correu electrònic.