• Imprimeix
Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2018-2019

Acreditació econòmica (MATRC) i beques Equitat per al curs 2016-2017 (MATRC/EQUITAT 2016)

ACRÒNIM: MATRC/EQUITAT

Inici termini: 13/07/2016

Final termini: 15/10/2016

Més informació: beques.agaur@gencat.cat

La sol·licitud s'ha de complimentar per mitjans electrònics a través de l'apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya (<http://web.gencat.cat/ca/tramits/>) seguint les instruccions que s'hi preveuen.

Si voleu rebre informació presencial sobre aquesta convocatòria heu de  sol·licitar una cita prèvia.

Data màxima de presentació de sol·licituds: 15 d'octubre de 2016.

Objecte

Per al curs acadèmic 2016-2017 s’ha implementat un únic formulari per sol·licitar l’Acreditació de caràcter econòmic per a matricular-se com a becari/ària condicional (MATRC) i l’Acreditació del tram de renda familiar i la beca Equitat (EQUITAT), per tant, emplenat un únic formulari sol·licitareu:

- Procediment MATRC: Acreditació de caràcter econòmic a l’efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2016-2017. És a dir, en cas d’obtenir una Acreditació positiva l’estudiant es podrà matricular amb la condició de becari/ària condicional, si compleix la resta de condicions que estableix la seva universitat.

- Procediment EQUITAT: Acreditació d'un tram de renda familiar, per una banda, i de beca EQUITAT per a la minoració dels preus públics dels crèdits per al curs 2016-2017, per l'altra. Això implica que aquest procediment té dos resultats, l'acreditació del tram de renda familiar, de caràcter informatiu, i posteriorment, la beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada, si s'escau.

Recordeu que cada procediment té els seus requisits propis i, per tant, es generaran dos respostes que es podran descarregar des del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Sol·licitants

Procediment MATRC:

S’adreça a estudiants que es matriculin d’un ensenyament que condueixi a l’obtenció d’un títol universitari oficial de grau, de primer o segon cicle i de màster universitari d’un centre propi d’una universitat pública de Catalunya.

Procediment EQUITAT:

S’adreça a estudiants que es matriculin d’un ensenyament conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial de grau o de primer o segon cicle (resten exclosos els estudis de màster) impartit en un centre propi d’una de les universitats següents:

 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Rovira i Virgili

O en un dels següents centres adscrits:

 • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
 • Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
 • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida.
 • Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI), centre adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Requisits

- Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents permanents o acreditar que l'estudiant o les persones que el sustenten són treballadors per compte o d'altri.

- Pel que fa a l'estudiantat no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Aquests requisits s'han de complir el 31 de desembre de 2015.

- Estan excloses d'aquest procediment les persones que estan en possessió d'alguna titulació universitària oficial o compleixen els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l'hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament, així com l'estudiantat que hagi superat els estudis d'un únic primer cicle i vulgui prosseguir els seus estudis en un segon cicle no adaptat a l'espai europeu d'educació superior.

Resolució

El termini per emetre l'acreditació econòmica (MATRC) i l'acreditació del tram de renda familiar és de 10 dies a partir de la presentació de la sol·licitud, llevat que s'hagi d'esmenar la sol·licitud.

El termini màxim per emetre resolució sobre aquests procediments és de dos mesos comptadors des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s'entén que el silenci és negatiu.

Informació

Per a més informació, podeu contactar amb l'AGAUR mitjançant correu electrònic.