• Imprimeix
Acreditació econòmica MATRC i Beca EQUITAT curs acadèmic 2018-2019

Acreditació del tram de renda familiar i/o de les beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2017-2018 (EQUITAT 2017)

Acrònim: EQUITAT

Inici termini: 1/09/2017

Fi termini: 16/10/2017

Més informació: beques_equitat.agaur@gencat.cat

Data màxima de presentació de sol.licituds: 16/10/2017

Objecte

Acreditació d'un tram de renda familiar, per una banda, i beca EQUITAT per a la minoració dels preus públics dels crèdits per al curs 2017-2018, per l'altra. Això implica que aquest procediment té dos resultats, l'acreditació del tram de renda, de caràcter informatiu, i posteriorment, la beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada, si s'escau.

Es generarà la resposta que es podrà descarregar des del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Sol.licitants

S'adreça a estudiants que es matriculin d’un ensenyament conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial de grau impartit en un centre propi d’una de les universitats següents:

 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat de Barcelona
 • Universitat de Girona
 • Universitat de Lleida
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Rovira i Virgili

O en un dels següents centres adscrits:

 • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
 • Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
 • Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), centre adscrit a la Universitat de Lleida.
 • Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI), centre adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Requisits

1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents permanents o acreditar ser treballadors per compte propi o d'altri.

En el cas d'estudiants no comunitaris, s'aplica el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Els requisits s'han de complir a data 31 de desembre de 2016.

2. Resten excloses les persones que vulguin cursar uns estudis de grau, i que estan en possessió d’alguna titulació universitària oficial o compleixen requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l’hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament, així com l’estudiantat que hagi superat els estudis d’un únic primer cicle i vulgui prosseguir els seus estudis en un segon cicle no adaptat a l’espai europeu d’educació superior, i que vulguin cursar estudis de grau.

També  resten excloses les persones que cursin estudis de màster no habilitant.

Resten excloses d’aquest procediment les persones que vulguin cursar uns estudis de màster habilitant, i estan en possessió d’alguna titulació universitària oficial de màster o compleixen els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l’hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

3. No oblideu que aquells estudiants amb tram de renda familiar 1 estan obligats a sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD).

 

 

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és de l'1 de setembre al 16 d'octubre 2017.

Informació

L'acreditació del tram de renda familiar informarà a l'estudiant del tram de renda (d'1 a 6) que li correspon.

Per a l’estudiantat d’enginyeria que sol·liciti una beca Equitat, compleixi els requisits que preveu la base 2 i els seus estudis hagueren quedat afectats el curs acadèmic 2012-2013, pel canvi de nivell del B al C de coeficient d’estructura docent, les universitats apliquen una reducció de 3,76 (tres amb setanta-sis) euros per crèdit matriculat per primera vegada, abans d’aplicar el percentatge de minoració corresponent.