• Imprimeix
Acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per reduir el preu dels crèdits universitaris (2017-18)

Sol·licitar l'ajut

Sol·licitar l'ajut 10141 - Acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per reduir el preu dels crèdits universitaris (2017-18) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini de presentació de sol·licituds és del 1 de setembre al 16 d'octubre de 2017.

Requisits

  1. Complir els requisits de renda i patrimoni familiar descrits a l'apartat II de la convocatòria

Requisits específics EQUITAT

  1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents permanents o acreditar ser treballadors per compte propi o d'altri.

En el cas d'estudiants no comunitaris, s'aplica el que es disposa en la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

Els requisits s'han de complir a data 31 de desembre de 2016.

  1. Resten excloses les persones que vulguin cursar uns estudis de grau, i que estan en possessió d’alguna titulació universitària oficial o compleixen requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l’hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament, així com l’estudiantat que hagi superat els estudis d’un únic primer cicle i vulgui prosseguir els seus estudis en un segon cicle no adaptat a l’espai europeu d’educació superior, i que vulguin cursar estudi de grau.

També  resten excloses les persones que cursin estudis de màster no habilitant.

Estan excloses d’aquest procediment les persones que vulguin cursar uns estudis de màster habilitant, i estan en possessió d’alguna titulació universitària oficial de màster o compleixen els requisits legals per a la seva obtenció, llevat que l’hagin obtingut en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

 

  1. No oblideu que aquells estudiants amb tram de renda familiar 1 estan obligats a sol·licitar la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD).

No hi ha taxes associades per aquest tràmit.