• Imprimeix
Acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per reduir el preu dels crèdits universitaris (2017-18)

Acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per reduir el preu dels crèdits universitaris

Acrònim: EQUITAT

Inici termini: 12/03/2016

Fi termini: 31/03/2016

Més informació: beques_equitat.agaur@gencat.cat 

Data màxima de presentació de sol.licituds: 31/03/2016

Objecte

L'objecte d'aquest procediment consisteix en l’obtenció d’una acreditació del tram de renda familiar i d'una beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits per a estudiants de les universitats que es relacionen a continuació, per al curs 2015-2016.

Sol.licitants

A estudiants matriculats en una de les universitats següents:

  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat de Barcelona
  • Universitat de Lleida
  • Universitat Oberta de Catalunya
  • Universitat Politècnica de Catalunya
  • Universitat Rovira i Virgili

 O en un dels següents centres adscrits:

  • Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona
  • Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), centre adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya
  • Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI), centre adscrit consorciat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és del 12 al 31 de març 2016.

Informació

Requisits generals

Estudiants que que formalitzin la primera matrícula del curs 2015-2016 amb posterioritat al 15 d’octubre de 2015 d'un ensenyament conduent a l’obtenció d’un títol universitari oficial de grau o de primer i/o segon cicle impartit en un centre propi d’una de les següents universitats públiques de Catalunya (Universitat Autònoma de Barcelona,  Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili ) o de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Matricular-se dels estudis que figuren en el punt anterior en un dels següents centres adscrits: Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), centre adscrit a la Universitat de Barcelona, Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya i Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI), adscrit al a Universitat Politècnica de Catalunya.

Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En el cas dels estudiants no comunitaris, s’aplica el que disposa a la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social. En el cas dels estudiants que no tenen la nacionalitat espanyola, es requereix que l’estudiant o les persones que el o la sustenten hagin treballat a Espanya l’any 2014.

També poden sol·licitar l’acreditació del tram de renda familiar i/o la beca Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris les persones que tinguin un títol universitari oficial de primer cicle (diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o mestre) i vulgui cursar estudis d'un segon cicle universitari (llicenciat, arquitecte o enginyer).

No poden sol·licitar l'acreditació del tram de renda familiar i/o la beca Equitat les persones que estan en possessió d'alguna titulació universitària oficial o compleixen els requisits legals per a la seva obtenció, excepte que es tracti d'estudiants que hagin obtingut els seus títols universitaris oficials previs únicament en universitats privades o en centres docents adscrits que apliquen preus privats.

Només es podrà presentar una sol·licitud dins del termini de presentació de sol·licituds.

Requisits econòmics

Caldrà no superar els trams de renda familiar computable i els trams de patrimoni establerts a la convocatòria.

Beca Equitat

Per a les persones que sol·licitin la beca Equitat, el percentatge de minoració es calcularà d'acord amb el que s'estableix a la convocatòria.

Aquesta minoració quedarà subjecta a les disponibilitats pressupostàries. En cas que se superi la disponibilitat pressupostària prevista per a un tram de renda o més, el criteri de prelació serà la renda familiar computable.

Informació relacionada